Ukrainian national development (organic) constitutionalism: times zunr thirty UPR

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 426–430

Authors: 

Ivan Terlyuk

The Ukrainian national constitutionalism – constitutional law and constitutional and legal searches in Ukraine of West Ukrainian People's Republic period / thirty UPR is studied. It is noted that the constitutional legislation ZUNR determines the overall direction of its legislative activities and scientific achievements of the Ukrainian scientist – Stanislav Dnistrianskyi were essential for the
establishment of Ukrainian constitutionalism.

1. Стецюк П. Про дефініцію “конституціоналізм” / Петро Стецюк. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів. – 2004. – № 39. – С. 171–180. 2. Речицький Вс. Прості цінності конституціоналізму [Електронний ресурс] // КРИТИКА. Статті. Число 1–2, 2011. – Режим доступу: http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018 Його ж. Зародження і розвиток українського органічного конституціоналізму [Електронний ресурс] // Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. – Режим доступу: http://khpg.org.index.php?id=1363603231 3. Макарчук С. Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів: Світ, 1997. – 192 с. 4. Чубата М. В. Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та не автентичні тексти “Тимчасового основного закону” від 13 листопада 1918 року / М. В.Чубата // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 48–51. 5. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико- правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с. 6. Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст / Петро Стецюк. – Львів, 1999. – 232 с. 7. Павлишин О. Й. Формування і діяльність представницьких органів влади ЗУНР – ЗО УНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): автореф. … канд. істор. наук / О. Й. Павлишин. – Львів, 2001. – 19 с. 8. Тищик Б. Західно- Українська Народна республіка (1918-1923). Історія держави і права / Борис Тищик. – Львів: Тріада-плюс, 2004. – 392 с. 9. Мацькевич М. Конституційне законодавство ЗУНР: історико-правові аспекти / Микола Мацькевич // Право України. – 2011. – № 2. – С. 255–261. 10. Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. Теоретико-методологічний аспект: монографія / О. М. Мироненко. – К., 2002. – 260 с.