About migration policy in Ukraine

Автори: 
Nataliya Blok

The article essence of «the migration policy» concept was considered. It is stated that improvement of the migration policy of Ukraine should be based on an integrated approach. Basic functions of modern migration policy were formulated in Ukraine

1. Malynovs'ka O. Mihratsiyna sytuatsiya ta mihratsiyna polityka v Ukrayiny. Kyyiv, 1997, 171 p. 2. Tyndyk N. Administratyvno pravovyy mekhanizm rehulyuvannya mihratsiyi v Ukrayini. Avtoref. dys. d-ra. yuryd. nauk: 12.00.07. Nats. un-t derzh. podat. sluzhby Ukr., Kyiv., 2009, 48p. 3. Mos'ondz S. Derzhavna mihratsiyna polityka v suchasniy Ukrayini (administratyvno-pravovyy aspekt). Kyiv., 2003, 199 p. 4. Moyseyenko V. Nekotorye voprosy upravleniya migratsioonymi protsessami naseleniya. Voprosy teorii i politiki narodonaselennya. Moscow., 1970, 140 p. 5. Denysyuk S. Napryamky rozvytku mihratsiynoyi polityky v Ukrayini. Kharkiv, Forum prava Publ, 2008, Vol. 3, pp. 111–115. 6. Khomra A. Migratsiya naseleniya: voprosy teorii, metodiki issledovaniya. Kyiv, Nauk. dumka Publ, 1979. – 150 p. 7. Rybakovskiy L. Migratsiya naseleniya: prognozy, faktory, politika. Moscow, 1987, 167 p. 8. Novik V. Derzhavna polityka i rehulyuvannya immihratsiynykh protsesiv v Ukrayini: analitychne doslidzhennya. Kyiv, VAITE Publ, 1999, 184 p. 9. Rymarenko Yu. Mihratsiyni protsesy v suchasnomu sviti: svitovyy, rehional'nyy ta natsional'nyy vymiry. Kyiv, 1998, 912 p. 10. Malynovs'ka O. Mihratsiyna polityka v Ukrayini: formuvannya, zmist, vidpovidnist' suchasnym vymoham. Rada natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny. Kyiv, 2014, 18 p. 11. Alf'orov S. Administratyvno-pravove rehulyuvannya mihratsiynykh protsesiv. Kharkiv, Pravo Publ, 2013, 278 p. 12. Tyndyk N. Trudova mihratsiya v epokhu hlobalizatsiyi: intehratsiya u svit chy vtecha vid bidnosti. monohrafiya, Lviv, LDUVS Publ, 2009, 600 p. 13. Pro zovnishnyu trudovu mihratsiyu. Zakon Ukrayiny vid 05 lystopada 2015 roku, Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny, 2016, Vol. 49–50, 463 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 20–27