The practical problems of functioning the institute of contrasignature acts of the head of the state in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 200–205

Authors: 

Volodymyr Kobryn

The article analyzes the constitutional-legal institute of contrasignature acts of the head of the state. Attention is paid to the practical problems of functioning the institute of contrasignature in our country. It has been proposed a number of constitutional and legislative changes in oder to improve the process of contrasignature acts of the head of the state – the president of Ukraine

1. Mel'nychuk O.S. Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Holovna redaktsiya URE Publ. Kyiv, 1977. 776 p. 2. Sovhyrya O. Instytut kontrasyhnuvannya aktiv hlavy derzhavy v Ukrayini: pravova pryroda ta problemy zakonodavchoho rehulyuvannya [The institute of contrasignature acts of the head of the state in Ukraine: legal nature and problems of legal regulation]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. YURYDYCHNI NAUKY, 2010, vol. 85, pp. 66 – 69. 3. Boldyryev S.V. Instytut kontrasyhnatsiyi yak zasib vzayemodiyi Prezydenta ta Uryadu Ukrayiny: problemy ta perspektyvy [The institute of contrasignature as a means of interaction between the President and the Government of Ukraine: problems and prospects]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya, 2014, vol. 27, pp. 53 – 61. 4. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1996, vol. 30. 5. Shapoval V.M. Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krayin [The Constitutional law of foreign countries]. ArtEk Publ. Kyiv, 2001. 264 p. 6. Shapoval V. Forma derzhavnoho pravlinnya yak konstytutsiynyy modus vivendi suchasnoyi derzhavy [The form of government as a constitutional modus vivendi modern state]. Pravo Ukrayiny, 2009, vol. 10, pp. 38–56. 7. Hladun Z.S. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [The Constitutional law of Ukraine]. TNEU Publ. Ternopil', 2008. 566 p. 8. Ukaz Prezydenta Ukrayiny “Pro Rishennya Rady natsional'noyi bezpeky ta oborony Ukrayiny “Pro suspil'no-politychnu sytuatsiyu ta nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennya konstytutsiynykh prav hromadyan Ukrayiny” [Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense of Ukraine" On the socio-political situation and immediate measures to ensure the constitutional rights of citizens of Ukraine"]. Ofitsiynyy visnyk Prezydenta Ukrayiny, 2007, vol. 3, p. 19. 9. Yezerov A.A. Suchasni problemy konstytutsiyno-pravovoyi orhanizatsiyi vykonavchoyi vlady [Current problems constitutional and legal organization public authorities]. Pravo Ukrayiny, 2010, vol. 2, pp. 51–59. 10. Sovhyrya O.V. Konstytutsiyno-pravovyy status Kabinetu Ministriv Ukrayiny: stan ta tendentsiyi rozvytku [Constitutional and legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine: state and development trends]. Yurinkom Inter Publ. Kyiv, 2012. 464 p. 11. Vysnovok Venetsians'koyi komisiyi “Pro konstytutsiynu sytuatsiyu v Ukrayini” [The Venice Commission "On the constitutional situation in Ukraine"]. Available at: http://www.zakon.org.ua/print/comment/45. 12. Syroyid O. Diyal'nist' Prezydenta Ukrayiny v sferi ukazotvorchosti ta zakonodavchoho protsesu [The activities of the President of Ukraine in the sphere of the legislative process and publication of acts the head of the state].Ukrayins'ka Pravnycha Fundatsiya. Referat Publ. Kyyiv, 2004, 63 p.