Prospects for improving the territorial structure of Ukraine in view of the present day

Автори: 
I. Mahnovskyi

In the article some perspectives for improving the territorial structure of Ukraine in the legal context and in view of today are being discussed. On the basis of separation of the main problematic aspects of the current territorial structure of Ukraine the regional approach as one possible way during the administrative-territorial reform in the country is being highlighted. The basic criteria for the formation of regions and the need for their consideration at the administrative and territorial division are characterized. The concept of regional state is revealed and the main features of such a state are determined.

1. Kravtsiv V. S., Zhuk P. V. Kontseptsiya administratyvno-terytorial'noyi reformy v Ukrayini [The concept of the administrative-territorial reform in Ukraine]. Ekonomist. – 2011. – Vol. 5. – pp. 5–8. 2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehional'noho rozvytku na period do 2020 roku» [On approval of the State strategy of regional development for the period till 2020]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua /laws /show/385-2014-п. 3. Molodtsov O. V. Ponyattya ta sutnist' novoyi rehionalizatsiyi [The concept and essence of the new regionalization] Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya. – 2005. – Vol. 4. – рр. 318–324. 4. Adamovych S. V. Istoryko-etnohrafichni rehiony yak fundament maybutn'oyi administratyvno-terytorial'noyi reformy vUkrayini [Historical-ethnographic regions as the Foundation for the future administrative-territorial reform in Ukraine]. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya № 6: Istorychni nauky : zb. nauk. prats'. – K .: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2008. – Vol. 6. – рр. 69–74. 5. Kruhlov M. P. Partiya znovu posylaye Davydova? [The party again sends Davydova]. Holos Ukrayiny. – 22 chervnya 2005. – Vol. 113 (3613). – р. 8. 6. Bilyk P. P. Ponyattya ta pravova sutnist' upravlins'koyi katehoriyi «rehion» [The concept and legal essence of administrative category region]. Pravo Ukrayiny. – 2001. – Vol. 11. – р. 32–35. 7. Kaspruk V. Derzhavne rehulyuvannya rozvytku sotsial'noyi infrastruktury naselenykh punktiv Ukrayiny [State regulation of development of social infrastructure of settlements of Ukraine]. K. : «Znannya», 2002. – 112 р. 8. Nadolishniy P. I. Etnonatsional'nyy faktor administratyvnoyi reformy v Ukrayini: problemy teoriyi, metodolohiyi, praktyky (Ethno-national factor of administrative reform in Ukraine: problems of theory, methodology, practice). – K. : Vyd-vo UADU, 1998. – 264 р. 9. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava (Entsyklopedychnyy kurs): Pidruchnyk. – Vydannya 2-e, pereroblene i dopovnene. – Kharkiv: Espada, 2009. – 752 р. 10. Krestovs'ka N. M. Teoriya derzhavy i prava. Pidruchnyk. Praktykum. Testy: pidruchnyk / N. M. Krestovs'ka, L. H. Matvyeyeva. – K. : Yurinkom Inter, 2015. – 584 р. 11. Fesenko V. V. Rehional'ni vymiry hlobalizatsiynykh protsesiv: ukrayins'kyy kontekst / V. V. Fesenko // Rozvytok Ukrayiny v rehional'niy perspektyvi: politychni, ekonomichni, sotsial'ni problemy rehionalizatsiyi : materialy konf. ukr. vypusknykiv prohram naukovoho stazhuvannya u SShA ; vystupy uchasnykiv ta dyskusiya (Kharkiv, 25–27 travnya 2001 r.) / Vidp. red. O.V. Haran'. – K. : Stylos, 2002. – рр. 63–78. 12. Zvarych I. T. Rehional'ni osoblyvosti rozvytku etnopolitychnykh protsesiv v Ukrayini : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra polit. Nauk : spets. 23.00.05 «Etnopolitolohiya ta etnoderzhavozavstvo» / I. T. Zvarych ; In-t polit. i etnonats. doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. – K., 2005. – 52 р. 13. Molodtsov O. V. Kul'turno-ekonomichna rehionalizatsiya yak providna tendentsiya suchasnosti / O. V. Molodtsov // Problemy detsentralizatsiyi: natsional'nyy ta mizhnarodnyy dosvid : zb. materialiv ta dok. / nauk. red. M. Pukhtyns'kyy. – K. : Atika-N, 2006. – рр. 316–326. 14. Chernets'kyy Yu. Rehion – maye zvuchaty hordo / Yu. Chernets'kyy // Den'. – Vol. 141. – 8 serpnya 2000. – р. 3. 15. Horlo N. V. Modeli rehionalizatsiyi v zakhidnykh krayinakh i v Ukrayini: porivnyal'nyy analiz / N. V. Horlo // Hrani. – 2009. – Vol. 3 (65). – р. 147–151.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 113–118