The question of research methodology phenomenon constitutional reform

Автори: 
N. Agafonova

The questions of research methodology phenomenon constitutional reform. The possibilities of use of dialectic, axiological and activity approaches in the study of constitutional reform. The attention to the importance of using historical (historical and legal) method and the value of systematic, structural and functional, legal-dogmatic, comparative legal methods of knowledge of constitutional reform. We prove the rationality of the use of an integrated approach to the study of the phenomenon of constitutional reform.

1. Pohorilko V. F. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Constitutional law of Ukraine. Academic course] – Kіеv : Publ. Yuryd. dumka, 2006. – no. 1. – 544 p. 2. Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu: http://lib.lntu.info/book/fb/pesp/2012/12-31/page7.html 3. Pro Stratehiyu stalohorozvytku “Ukrayina-2020” Ukaz Prezydenta Ukrayiny, 2015, no. 5 [On the strategy of sustainable development “Ukraine-2020”] Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 4. Pro Plan zakonodavchoho zabezpechennya reform v Ukrayini: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny no 509-VIII [Plan on legislative support for reform in Ukraine] – Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2015, Vol. 31, p. 297. 5. Pro Konstytutsiynu komisiyu: Ukaz Prezydenta Ukrayiny 2015 no. 119. [On the Constitutional Commission] Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/119/2015 6. But'ko L. V. Konstytutsyonnaya reforma: teoretyko-pravovoy analyz : dys. dokt. yuryd. nauk : 12.00.02 [Constitutional reform: theoretical and legal analysis] – SPb., 1998, 426 p. 7. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny – red. V. P. Kolisnyka ta Yu. H. Barabasha[Constitutional law of Ukraine] – Kharkiv, Publ.Pravo, 2010, 416 p.
8. Fylosofskyy slovar' – Pod red. A. P. Yareshchenko. [Philosophical dictionary] Rostov n/D, Publ. Fenyks, 2004, 560 p. 9. Panov M. Problemy metodolohiyi formuvannya katehorial'no-ponyatiynoho aparatu yurydychnoyi nauky [Problems of methodology of forming categorial-conceptual apparatus of jurisprudence]. – Pravo Ukrayiny, 2014, no. 1, pp. 50–60. 10. Voloshyn Yu. O. O. M. Peresada Konstytutsiyna reforma ta modernizatsiya v suchasniy derzhavi v umovakh yevropeys'koyi intehratsiyi: problemy teoriyi i praktyky[Constitutional reform and modernization in the modern state in terms of European integration: problems of theory and practice]. – Odesa, Publ. Feniks, 2013, 208 p. 11. Kerymov D. A. Metodolohyya prava (predmet, funktsyy, problemы fylosofyy prava)[Methodology Law (object, function, problems of philosophy of law)]. – Moskov, Publ. Avanta+, 2000, 460 p. 12. Kyreev V. V. Konstytutsyonno-pravovaya reforma: ontolohycheskye y hnoseolohycheskye aspekt [Constitutional and legal reform: the ontological and epistemological aspects]Available at: www.cyberleninka.ru/.../ konstitusion...iy-aspekty.pdf 13. Shemshuchenko Yu. S., Yushchyk O. I., Skrypnyuk O. V. Teoretychni problemy rozvytku konstytutsiynoho zakonodavstva Ukrayiny na suchasnomu etapi [Theoretical problems of constitutional law at present Ukraine]. – Kiev, Publ. Yurydychna dumka, 2014. – 316 p. 14. Husarev S. Diyal'nisnyy pidkhid u strukturi metodolohiyi suchasnoho pravoznavstva[Activity approach in the structure of contemporary methodology of jurisprudence] – Pravo Ukrayiny, 2011, no 8, pp. 160–166.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 320–326