Reasons and terms that assist the feasance of the no-purpose use of budgetary facilities official persons

Автори: 
I. Pisarhuk

Reasons and terms that promote feasance of the no-purpose use of budgetary facilities by public servants are considered. Human and objective factors are outlined, that influence on the feasance of the marked crimes. Intercommunication is certain between reasons and terms that assist committing crime official persons. Economic processes that induce to the feasance of the no-purpose use of budgetary facilities official persons are described.

1. Makarov A. V. Prestulnost’ v bjudzhetnoj sfere: diss. d-ra jurid. nauk: spec. |2.00.08 / AndrejgVladimirovich Makarov. [Crime in the public sector] Spb. Publ., 2005. - 396 p. 2. Tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy / ukl. T. V. Koval’ova, L. P. Kovryha. [Dictionary of Ukrainian language]. Kharkiv.: Synteks. Publ. 2002. 672 p. 3. Kuznecova N. F. Problemy kriminologicheskoj determinacii / N. F. Kuznecova. [Criminological problems of determination]. Moskva.: Juridicheskaja literatura. Publ., 1984. 204 p. 4. Kriminologija: uchebnik / pod red. B. V. Korobejnikova, N. F. Kuznecovoj, G. M. Min’kovskogo.[Criminology]. Moskva. BEK. Publ., 1998. 556 p. 5. Kryminolohiya: pidruchnyk dlya stud. vyshch. navch. zakl.(O. M. Dzhuzha, Ya. Yu. Kondrat’yev, O. H. Kulyk, P. P. Mykhaylenko ta in.); za zah. red. O. M. Dzhuzhy. [Criminology: textbook for university students] Kyiv.: Yurinkom Inter, 2002. 416 p. 6. Zvirbul’ V. K. Vyjavlenie prichin prestuplenija i prinjatie predupreditel’nyh mer po ugolovnomu delu / [V. K. Zvirbul’, V. N. Kudrjavcev, A. I. Mihajlov, R. D. Rahunov, N. A. Jakubovich]. [dentifying the causes of crime and the adoption of precautionary measures in the criminal case]. Moskva. Jurid. Lit.Publ., 1967. 152 p. 7. Kudrjavcev V. N. Genezis prestuplenija. Opyt kriminologicheskogo modelirovanija: ucheb. posobie / V. N. Kudrjavcev. [The genesis of crime. Experience criminological modeling]. Moskva. FORUM-INFRA-M. Publ., 1998. 216 p. 8. Kryminolohiya. Spetsial’nyy kurs zi skhemamy (Zahal’na ta Osoblyva chastyna): navch. posibnyk / O. M. Dzhuzha, Ye. M. Moiseyev, V. V. Vasylevych. [Criminology. Special rate schemes (General and Special Section)]. Kyiv. Atika. Publ., 2001. 368 p. 9. Kriminologija: ucheb. dlja jurid. vuzov / pod red. A. I. Dolgovoj. – [Criminology] Moskva.: Jurist. Publ ., 1997. 440 p. 10. Kryminolohiya: navch. posibnyk / [O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. H. Kolb ta in.]; za zah. red. dokt. yuryd. nauk, prof. O. M. Dzhuzhy. [Criminology: teach. manual] – Kyyiv: Atika. Publ., 2009. 312 p. 11. Skalozub L. P. Prychyny i umovy, yaki spryyayut’ vchynennyu zlochyniv v byudzhetniy sferi / L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk // Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. [The causes and conditions that facilitate the commission of crimes in the public sector] L’viv. DUVS. Publ., 2011. Vol.3. pp. 306–316. 12. Tararuhin S. A. Prestupnoe povedenie. Social’nye i psihologicheskie cherty / S. A. Tararuhin. [Criminal behavior. Social and psychological traits] – Moskva: Jurid. lit., 1974. – 224 p. 13. Belkin A. R. Teorija dokazyvanija : [nauch.-metod. posobie] / A. R. Belkin.[Theory of Evidence]. Moskva. Norma Publ., 1999. – 29 p. 14. Pchelina O. V. Prychyny ta umovy, shcho spryyayut’ uchynennya ekonomichnykh zlochyniv / O. V. Pchelina // [The causes and conditions that facilitate the commission of economic crime] Pravo i bezpeka. – Kharkiv. Publ, 2009. – Vol. 5. – P. 141–146. 15. Kryminalistychna profilaktyka ekonomichnykh zlochyniv: [nauk.-prakt. posib. / S. V. Velikanov, A. F. Volobuyev, V. A. Zhuravel’ ta in.]; za red. V. A. Zhuravlya. [Forensic prevention of economic crimes]. Kharkiv. Kharkiv yurydychnyy. Publ., 2006. 236 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 546–552