Exposure of the no-purpose use of budgetary facilities of perfect by official persons

Автори: 
I. Pisarhuk

Essence of exposure of the no-purpose use of budgetary facilities is considered by official persons by subdivisions of (To the national police of Ukraine). The basic concepts of searching signs of the marked crimes are outlined and basic factors are taken into account that specify on their feasance. The separate measures of subdivisions are described in relation to the exposure of the no-purpose use of budgetary facilities by official persons.

1. Savchuk T. I. Pro vyjavlennja ekonomichnyh zlochyniv. T. I. Savchuk. [On detection of economic crime]. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu vnutrishnih sprav Publ. zbirnyk naukovyh prac’. Kharkiv. 2010. Vol. 1 (48). pp. 93–99. 2. Teoriya operativno-rozysknoi deyatel’nosti. Uchebnik. Pod red. K. K. Goryainova. V. S. Ovchinskogo.G. K. Synilova. [The theory of operatively-search activity]. Moskva.: INFRA-M Publ. 2006. 832 p. 3. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki. v 3 t. T. 3. R. S. Belkin.
Kriminalisticheskie sredstva, priemy i rekomendatsii.[Forensic tools, techniques and recommendations.] Moskva. Yurist Publ. 1997. 480 p. 4. Skalozub L. P. Organizacijni zasady dijal’nosti pidrozdiliv DSBEZ iz protydii’ ekonomichnym zlochynam. L. P. Skalozub. Organizacija informacijno-analitychnoi’ roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrai’ny u protydii’ ekonomichnym zlochynam. dopovidi providnyh vchenyh. predstavnykiv gromads’kosti. derzhavnyh sluzhbovciv ta pracivnykiv pidrozdiliv DSBEZ na
mizhvidomchomu seminari-naradi. vidp. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, V. D. Sapsaj.[Company information-analytical work units GSBEP Interior Ministry of Ukraine in combating economic crimes. report by leading scientists. the public. civil servants and employees of departments GSBEP interinstitutional workshop]. Kyiv. 2009. pp. 7–12. 5. Matvijchkuk V. V. Zavdannja informacijnogo zabezpechennja operatyvnogo obslugovuvannja ob’jektiv ekonomiky pidrozdilamy DSBEZ MVS Ukrai’ny. V. V. Matvijchkuk. Organizacija informacijno-analitychnoi’ roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrai’ny u protydii’ ekonomichnym zlochynam. dopovidi providnyh vchenyh. predstavnykiv gromads’kosti. derzhavnyh sluzhbovciv ta pracivnykiv pidrozdiliv DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi. vidp. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, V. D. Sapsaj. [Company information-analytical work units GSBEP Interior Ministry of Ukraine in combating economic crimes. report by leading scientists. the public. civil
servants and employees of departments GSBEP inter-institutional workshop]. Kyiv. 2009. pp. 110–113. 6. Mizhnarodna policejs’ka encyklopedija. u 10 t. vidp. red. V. V. Kovalenko. Je. M. Moisjejev. V. Ja. Tacij, Ju. S. Shemshuchenko. T. 6. Operatyvno-rozshukova dijal’nist’ policii’ (milicii’). [International police encyclopedia]. Kyiv. Atika Publ. 2010. 1128 p. 7. Ortyns’kyj V. L. Poperedzhennja ta rozkryttja zlochyniv. pov’jazanyh z porushennjam bjudzhetnogo zakonodavstva. navch. posib. V. L. Ortyns’kyj. V.A Nekrasov ta in. [Prevention and detection of crimes related to violation of budget legislation]. L’viv. VAT “ L’vivs’ka knyzhkova fabryka “Atlas” Publ. 2009. 198 p. 8. Operatyvnorozshukova dijal’nist’. navch. posibnyk. E. O. Moisejeva. O. M. Dzhuzha. D. J. Nykyforchuk ta in. za red. prof. O. M. Dzhuzhy. Kyiv.[Operational Activities]. Pravova jednist’ Publ. 2009. 310 p. 9. Korjak V. V. Vyjavlennja ta procesual’ne zakriplennja zlochyniv. pov’jazanyh iz rozkradannjam bjudzhetnyh koshtiv za Novym Kryminal’nym procesual’nym kodeksom Ukrai’ny. V. V. Korjak.Dijal’nist’ pidrozdiliv kryminal’noi’ milicii’. suchasnyj stan ta perspektyvy vdoskonalennja. tezy dopovidej ta povidomlen’ uchasnykiv Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ (m. L’viv 12 kvitnja 2013 r.). [Identifying and fixing procedural offenses related to theft of funds from the new Criminal Procedural Code of Ukraine]. L’viv. L’vDUVS Publ. 2013. pp. 139–141.10. Nykyforchuk D. J. Protydija zlochynam. shho pov’jazani z porushennjam bjudzhetnogo zakonodavstva. st.st. 210, 211.175 KK. Naukovo-praktychnyj posibnyk.Nykyforchuk D. J. Zabloc’ka O. Ju. Nikolajuk S. I. Serija. Biblioteka operatyvnogo pracivnyka. [Combating crimes related to violation of budget legislationa]. Kyiv. KNT Publ. 2006. 88 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 529–536

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Op8HQ5GNDuMDvuu-EEaR5uRe8jia0iiwJI3dswRLWnk [:db_insert_placeholder_1] => Op8HQ5GNDuMDvuu-EEaR5uRe8jia0iiwJI3dswRLWnk [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5701;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:10:46.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800246 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).