Theoretical principles of criminalistics description of the no-purpose use of budgetary facilities by public servants

2018;
: 138-143

Pysarchuk I., Hula L. "Theoretical principles of criminalistics description of the no-purpose use of budgetary facilities by public servants".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University

Essence of criminalistics description of the no-purpose use of budgetary facilities is
considered public servants. The basic elements of criminalistics description are outlined on her
development. Modern determination of criminalistics description of the no-purpose use of
budgetary facilities is taken into account by public servants. The separate methods of feasance
are described by the public servants of the no-purpose use of budgetary facilities.
Compositions of crimes are given that is related to the no-purpose use of budgetary facilities.

1. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. [Explanatory dictionary]. Ukladachi Kovalva T. V.,
Kovryha L. P.. Kharkiv;Synteks, 2002. 672 р. 2. Spetsyalyzyrovann kurs krymynalystyky: uchebnyk
[Specialized course of criminalistics]. Kyiv. NY y RYO KVSh MVD SSSR ym. F. Z. Dzerzhynskoho
Publ, 1987. 288 р. 3. Kryminalistyka. Kryminalistychna taktyka i metodyka rozsliduvannia zlochyniv:
pidruchnyk dlia studentiv yuryd. vuziv i fak. [Criminalistics. Forensic tactics and methods for investigating
crimes]. za red. prof. V. Yu. Shepitka. Kharkov, Pravo Publ, 1998. pp. 144–145. 4. Krymynalystyka:
ucheb. posobye. [Criminalistics]. Moscow, Delo Publ, 1988. 304 р. 5. Starushkevych A. V.
Kryminalistychna kharakterystyka zlochyniv [Criminalistics description of crimes]. Kyiv, NTV
“Pravnyk” Publ, 1997. 63 р. 6. Kolesnychenko A. N. Nauchnye i pravovye osnovy rassledovaniya
otdel’nykh vidov prestuplenii: avtoref. dys. dokt. yuryd. nauk. [Scientific and legal basis for the
investigation of certain types of crimes]. Kharkov, 1967. 35 р. 7. Pro informatsiiu. Zakon Ukrainy.
[About information]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 48. 650 р. 8. Krymynolohyia.
[Criminology]. Lykholob V. H. V. P. Fylonov y dr. Kyiv. Yurinkom Inter Publ, 1997. 398 р. 9. Dulov A. V.
Sudebnaia psykholohyia. Mn. : Vыsh. Shkola MVD Publ, 1975. 464р. 10. Bakhyn V. P. Predmet nauky
krymynalystyky: lektsyia. [Judicial psychology]. Kyiv. DP Drukarnia MVS Publ, 1999. 23 р.
11. Tanasevych V. H. i Obraztsov V. A. O krymynalystycheskoi kharakterystyke prestuplenyi
[Criminalistics description]. Voprosы borbы s prestupnostiu. Moskva. 1976. Vol. P. 25. 12. Belkyn R. S.
Kurs sovetskoi krymynalystyky. [Criminalistics]. Ucheb. Posobye dlia vuzov. 3-e yzd., dopolnennoe.
Moskva. YuNYTY-DANA, Zakon y pravo Publ, 2001. 837 р. 13. Shmonyn A. V. Metodolohyia
krymynalystycheskoi metodyky: monohrafyia. [Methodology of criminalistics]. Moskva. Yurlytynform
Publ, 2010. 416 р. 14. Kolesnychenko A. N. Krymynalystycheskaia kharakterystyka prestuplenyi: ucheb.
posobye. [Criminalisticsа of crimes]. Kharkov. Yuryd. yn-t Publ, 1985. 92 р. 15. Velykyi
entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Legal dictionary]. za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S.
Shemshuchenka. 2-he vyd. pererobl. i dopovnene. Kyiv Yurydychna dumka Publ, 2012. 1020 p. Р. 845.
16. Chyzh I. Kharakterystyka sluzhbovoi osoby. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia: u 10 t.
[International constabulary encyclopaedia]. vidp. red. : V. V. Kovalenko, Ye. M. Moisieiev,
V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. T. 6. Operatyvno-rozshukova diialnist politsii (militsii). Description
of official person. Kyiv. Atika Publ, 2010. 1128 р. 17. Meretukov H. M. Krymynalystycheskye problem
borbs narkobyznesom orhanyzovannh prestupnh hrupp. [Criminalistics problems]. Moskva. Yunost
Publ, 1995. 175р.