The role of legal regulation in the development of transport infrastructure of ukraine on association with the European Union on the example of the western region

Автори: 
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov

In the article the theoretical aspects of administrative and legal regulation in the sphere of transport roads in terms of adaptation of national transport legislation with European Union requirements. Analyzed the impact of administrative regulation on the development of transport infrastructure of the Western region of Ukraine, establishing a method of cluster development, the European experience in this area

1. Pro transport: Zakon Ukrayiny vid 10.11.1994 № 232/94-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady. [About transport] 1994. 51. 446 p. 2. Pro skhvalennya Transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2020 r.: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20.10.2010 № 2174-r. [Pro skhvalennya Transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2020 r]. Availadle at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80. 3. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym Spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamychlenamy, z inshoyi storony. [The Association agreement between Ukraine, on the one hand and the European Union the European atomic energy Community and their member States on the other hand]. Availadle at: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344. 4. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 21.05.1997 № 280/97-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady. – 1997. – № 24. – St. 170. 5. Pro prykordonnyy kontrol': Zakon Ukrayiny vid 05.11.2009 № 1710-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady. – 2010. – № 6. 46 р. 6. Oblashtuvannya ta rekonstruktsiya derzhavnoho kordonu do 2015 r.: Derzhavna tsil'ova pravookhoronna prohrama [Oblashtuvannya the rekonstruktsiya derzhavnoho the cordon into the 2015 r. Derzhavna tsil'ova pravookhoronna prohrama] Availadle at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/831-2007-%D0%BF. 8. Posibnyk z klasternoho rozvytku. YeS. Posluhy z pidtrymky MSP v priorytetnykh rehionakh EuropeAid/121495/C/SV/UA. Kiev. 2006. 38 p. Availadle at: http://economy mk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf. 9. Pro priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 08.09.2011 № 3715-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady. [About priority directions of innovation activity in Ukraine]. 2012. № 19–20. 166 р.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 34–39