Shadow entities as economic danger to Ukraine

Автори: 
Oleh Nesimko

It must be remembered that the vast majority of economic crimes happening in the informal economy, which is due to certain objective and subjective reasons difficult to control on the part of legal entities. Strengthening of shadow economy in the world economy is a concern of government and law enforcement agencies of developed countries in the world, leads to the search for common forms of opposition to its negative effects. In the article the shadow economic activities of enterprises and its impact on the state.

1. Bilous V. Koordynatsiya borot'by z ekonomichnoyu zlochynnistyu. – DPAU, Akademiya derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. – Кyyiv., 2002. – 447 р. 2. Bilenchuk P., Erkenov S., Kofanov A. Transnatsional'naya prestupnost': sostoyanie i transformatsiya: Uchebnoe posobie – Кyyiv: Atika, 1999. – 272 р. 3. Borodyuk V., Turchynov O., Prykhod'ko T. Metody rozrakhunku tin'ovoyi ekonomichnoyi diyal'nosti. – Ekonomika Ukrayiny. – 1997. – vol. 5,– р. 41. 4. Holikov V. Tin'ova ekonomika yak faktor destabilizatsiyi ekonomiky. – 1996. – vol. 9, – р. 60. 5. Tissen U. Tin'ova ekonomika: metody prohnozuvannya, problema kil'kisnoyi otsinky ta vysnovky dlya ekonomichnoyi polityky. – Zrushennya do rynkovoyi ekonomiky. – Кyyiv.: Feniks, 1997. – рр. 60–77. 6. Tosunyan G., Vikulin A. Protivodeystvie legalizatsii (otmyvaniyu) denezhnykh sredstv v finansovo-kreditnoy sisteme. Opyt, problemy, perspektivy.. – M.: Delo, 2001. – 254 p. 7. Koryagina T. Uslugi tenevye i legal'nye . – EKO: Ekonomika i organizatsiya promyshlennogo proizvodstva. – 1989. – vol. 2, – pp. 60–65. 8. Ekonomiko-pravovi zasoby borot'by z ekonomichnoyu zlochynnistyu: Navch. posibnyk. – Кyyiv.: Ukrayins'ka akademiya vnutrishnikh sprav, 1995. – 124 р. 9. Dan'ko T. P., Okrut Z. M. Svobodnыe эkonomycheskye zonы v myrovom khozyaystve: Ucheb. posobye. – M.: YNFRA-M,1998. – 168 р. 10. Vasenko V. K. Vil'ni ekonomichni zony: stratehiya rozvytku: Monohrafiya. – Sumy: Dovkillya, 2004. – 348 р. 11. Bandurka O. M., Petrova K. Ya.,Udodova V. I. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: Pidruchnyk. – Kharkiv: Vyd-vo un-tu vnutr. sprav. – 160 р. 12. Ovcharuk A. P. Osobaya эkonomycheskaya zona: problemы y perspektyvы. –Vneshneэkonomycheskyy byulleten'. – 1997. – vol. 3, – pp. 38–41. 13. Bandurka O. M., Chervyakov I. M., Posylkina O. V. Finansovo-ekonomichnyy analiz: Pidruchnyk. – Kharkiv: Un-t vnutr. sprav, 1999. – 394 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 285–290