INFLUENCE OF PETROL AND PETROLEUM COMPONENTS’ VAPOURS ON HUMAN ORGANISM

EP.
2018;
: pp. 85-90
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Institute of Economics and Tourism

The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.

[1] Vplyv zabrudnennia atmosfery na biosystemy / http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vpliv_zabrudnennya_at mosferi_na_biosistemi.
[2] Zhytska L. I. Ekolohichna otsinka vplyvu funktsionuvannia AZS na atmosferu mista Smila / L. I. Zhytska // Visnyk ChDTU– 2014. – No. 1. – S. 74–80.
[3] Boichenko S. V. Osnovni dzherela vykydiv letkykh orhanichnykh spoluk i napriamy yikh zapobihannia na NPZ / Boichenko S. V., Vdovenko S. V. // Naftova i hazova promyslovist. – 2007. – No. 5. – S. 53–55.

[4] Ivasenko V. M. Rozrakhunkova model vyparovuvan avtozapravnykh stantsii [Tekst] / Ivasenko V. M. // Visnyk NTU “KhPI”. – 2014. – No. 40 (1083). – S. 51–59.
[5] Franchuk H. M. Analiz danykh pro toksychnist palyvnomastylnykh materialiv / H. M. Franchuk, M. M. Nykoliak // Visnyk NAU. – 2007. – No. 3–4. – S. 117–121.
[6] Ivasenko V. M. Vdoskonalennia metodiv ta zasobiv vymiriuvannia kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn u vykydakh avtozapravnykh stantsii: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk / V. M. Ivasenko. – Kyiv – 2015. – S. 13.
[7] Antropchenko A. K. Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia / A. K. Antropchenko, M. M. Radomska, L. M. Cherniak, S. V. Boichenko // Naftohazova haluz Ukrainy. – 2016. – No. 2. – S. 40–43.
[8] Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyia k vozdukhu rabochei zonу: Mezhhosudarstvennуi standart. Systema standartov bezopasnosty truda HOST 12.1.005-88. – [vved. 01.01.89]. – Sb. HOSTov. – M. : YPK Yzdatelstvo standartov, 2002. – 71 s.
[9] Boichenko S. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist [tekst]: pidruchnyk /Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boichenka. – K. : “Tsentr uchbovoi literatury”. – 2017. – 324 s.
[10] Shestopalov O. V. Okhorona navkolyshnoho seredovyshcha vid zabrudnennia naftoproduktamy: navch. posib. / Shestopalov O. V., Bakharieva H. Yu., Mamedova O. O. ta in. – Kh. : NTU “KhPI”, 2015. – 116 s.
[11] Medvedeva T. V. Cpoluky sirky u skladi motornykh palyv. Vplyv na navkolyshnie seredovyshche pid chas ekspluatatsii transportnykh zasobiv / T. V. Medvedeva, C. B. Ivanov, C. B. Boichenko // Aktualnуe problemу transportnoi medytsynу. – 2005. – No. 2. – S. 63–65.
[12] Toksykolohichna kharakterystyka khimichnykh rechovyn [Elektronnyi resurs] // Hihiiena: medychnyi dovidnyk – Data dostupu: 5.11.2017. – Rezhym dostupu: medical-enc.com.ua/benzol-2.htm.
[13] Vplyv dioksydu azotu na orhanizm liudyny ta NPS [Elektronnyi resurs] // Nova ekolohiia. – Data dostupu: 15.11.2017. – Rezhym dostupu: http://www.novaecologia. org/voecos-377-1.html.