The legal nature of truth

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 226–8

Authors: 

O. Levytska

The article examines the truth with philosophical and legal perspective. In epistemology truth right primarily understood as a process of knowledge of the truth, each of the stages of which can give only relative truth. Fixing some point in the cognitive process as absolutely true suspends the process and turns the truth into a lie because of a mismatch the new conditions and circumstances. It is ignored on this epistemological circumstances built absolutisation positivists significance norms of the law.

1. Bahnyk A. L, Starodubets V. O. Part 2 Philosophy Ontology. Epistemology. Sotsialna filosofiya [Philosophy Ontology. Epistemology. Social philosophy]/ A. L.Bahnyuk, V. A. Starodubets – Ternopil: Publisher Starodubets, 2005. – 412 p. 2. Vsemyrnaya enzuklopedyya: philosophia [The World entsyklopediya of Philosophy] / Main. scientific. Ed. and comp. AA Gritsanov. -, Minsk .: Harvest, Sovremennyy literator, 2001. – 1312p. 3.Kozlovsky A. A. Hnoseolohichni pryntsypy prava [epistemological principles of law] / A. A. Kozlovskyy // Problemy filosofiyi prava. – 2005. – Volume III. – № 1–2. – p. 37.
4. Narskyy Y. S. Dyalektyka otnosytelnostyy absolyutnostyystynu [Dialectics relativity and absoluteness of truth] // Nauch. dokl.vussh.shk. Fylos.nauky. 1975. – № 5. – pp. 27–37. 5.Novaya fylosofskaya entsyklopedyya: v 4 t. [New fylosofskaya Encyclopedia: In 4 t.]/ In-tfylosofyy RAS nats.obsch.-nauch.fond; Scientific and red. council: preds. VS Stepin, zamestytylypreds. A. A. Guseinov, G. U. Skmyhyn, uch. secre. A. P. Cucumbers. – M .: Thought, 2001 – T. II. – 2001. – 634 p. 6. Norma [Norm] / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 7.Petrushenko
V. Filosofskyy slovnyk: time, personnel [Hilosophical Dictionary: timing, personalities] / V. Petrushenko // Sestentsiyi. – Lviv, "Magnolia 2006", 2011. – 352 p. 8. Pravo [Low] / [Elektronnyy resurs].Rezhymdostupu:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE 9.Pravova hnoseolohiya: paradigm doctrine istynavpravi. [Legal epistemology, paradigm, doctrine, truth in the law] Filosofiya prava dlya zdobuvachiv vyschoyiosvity educational naukovy hinstytutivta faku ltetiv NAVS .: Kyiv.: 2015. – 18 p. 10. Ryneker F., Mayer H. Bybleyskaya entsyklopedyya Brokhauza [Brockhaus Encyclopedia Bybleyskaya] / Per. s nam. Ivanov V. M., Karelsky A. A. Schedrovytskyy D. V. – Kremenchug – 1088p.11.Rozvytok filosofskoyi dumky v Ukrayini: navch.posibnyk [za red. prof.Yu. M. Vilchynsoho] [The development of philosophical thought in Ukraine teach. guide]. – 3rd kind .. pererob.idop. – Kyiv .: KNEU, 2014. – 327p. 12. Svynzov S. I. Zabluzhdenye, lie, dezynformatsyya (sootnosheny eponyatyyy termynov) [Delusion, deception, misinformation (the ratio of terms and concepts)] / Svynzov S.I. // philosophical science. 1982. – № 1. – Р. 76–84. 13. Simonenko S.I. Psyholohychesky eosnovanyelozhnosty and pravdy v ostysoobschenyy [Psychological and osnovanielozhnosti pravdivostisoobscheny] / S. I. Symonenko // Voprosy psyholohyy. 1998. – № 3. – P. 78–84. 14. Skotnyi V .I. Philosophy: istorychnyy i systematychnyy kurs [Philosophy: historical and systematic course] / V. I. Skotnyi. – K .: Znannya Ukrayiny, 2005. – 576 p. 15. Slyvka S. S. Kanonichne pravo: navch.posib. [Canon law]/ S. S. Slyvka – Kyiv: Atika, 2013. – 232 p. 16. Sovetskyy entsyklopedycheskyy slovar. [Soviet Encyclopedic Dictionary] 2nd ed., Moscow, 1982. – 1600 p. 17. Spyrkyn A. G. Philosophy: [Philosophy: Textbook.] / Textbook. Minsk.: Gardariki, 2000. – 816 p. 18. Teoriya istyny [theory of truth] / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu:http://uareferat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1% 81%D1%82%D0%B8 % D0% BD% D0% B8 19.Teoriya prava i derzhavy. Norma prava, yiyioznaky [Theory of Law and State. Rule of law, it features] / [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/1930081643107/pravo/norma_prava_oznaki20.Philosophy: Entsyklopedycheskyy slovar [Philosophy: Encyclopedic Dictionary] / A. A. Yvyna. – Minsk: Gardariki, 2004 – 1072 p. 21. Fylosofskyy slovar:Based G. Schmidt. [The philosophical dictionary, based H. Schmidt.] – 22 th, new, pererabot. yzd.podred. G. Shyshkoffa / Per. s Nam. / Society. Ed. VA Malinin. – M .: Respublika, 2003. – 575 p. 22. Philosophy: Navch. posib. [Philosophy: Teach. guidances.] / L. V. Hubersky, I. F. Nadolniy, V. P. Andruschenko etc ..; Ed. IF Nadolniy. – 4th ed., Erased. – K .: Vikar, 2004. – 516p. 23. Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [ncyclopedic Dictionary of Philosophy] / Instytut filosofiy i them. GS Pans NAN Ukrayiny. – K .: outline, 2002. – 742 p. 24. Shevshiv M. B. Intuyitsiya u pravi: kulturolohichnyy vymir:monograph [Intuition in law: cultural dimension] / MB cobbler. – Lviv: Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnih sprav 2013 – 190 p. 25. Shkoda V. Vstup do pravovoyi filosofiyi [ntroduction to Legal Philosophy] / V. V. Damage / – H .: Folio, 1997. – pp. 41. 26. Ekman P. Nuzhna ly horoshaya pamyat, chtoby vrat? [eed a Do horoshaya memory, Avto gates?] // Family and school. 1994. – № 1. – pp. 20–21. 27.Yurydychna entsyklopediya: 6 t. [Legal Encyclopedia: 6 t.] / Redkol .: YS Shemshuchenko and others. – K .: "Ukr.entsykl." Vol.2: D th. – 1999. – 744 p.