Legal regulation of children protection from the internet negative impact

Authors: 

N. Lesko

Problems of legal regulation of children’s rights from the negative effects of the Internet are considered in the article. International experience in solving the given issue at the legal level is considered.

1. “The Constitution of Ukraine as of June 28, 1996. No. 254к/96-SC” [Konstytutsiya Ukrayiny 1996. No. 254к/96-SC], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 1996, No. 30, p. 141 2. Bulhakov V.B. (1999) “The golden age free “Internet” [Zolotoy vek besplatnoho Ynterneta] Companion, No.11(111), March 15, p. 24. 3. “Onprotection of children against information, which does harm to their health and development: Model act” [Pro zakhyst ditey vid informatsiyi, shcho zavdaye shkodu yikh zdorovyu ta rozvytku : Modelnyy zakon], аvailable at: http://jurconsult.net.ua/zakony-stran-sng (ukr). 4. “Onprotection of publicmorality: Act of Ukraine as of November 20, 2003 //” [Pro zakhyst suspil’noyi morali : Zakon Ukrayiny vid 20 lystopada 2003 r.], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2004, No. 14, p. 192. 5. See [Electronic resource]. – аvailable at: https://uk.wikipedia.org/wiki/. 6. Vasylevych, V. V. (2013) “Foreign experience of criminological policy inprotection of rights of victims from the distribution of
children pornography in the Internet network” [Zarubizhnyy dosvid kryminolohichnoyi polityky zakhystu prav poterpilykh vid poshyrennya dytyachoyi pornohrafi yi u merezhi Internet], Periodical of the Academy of Legal Practice of Ukraine, No. 3, аvailable at: http://nbuv.gov.ua (ukr) 7. Chachanidze, I. “The Internet: Safety regulations” [Ynternet: Pravyla bezopasnosty], аvailable at: http://www.my-baby.info/new (ukr) 8. Holina, V. (2005) “Problems of struggle against the crimes committed by minors who are suffering frompsychological abnormalities” 

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 48–53