Police cooperation Ukraine and the European Union – legal aspects

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 353–360

Authors: 

M. Sirant

Forming legal space on law enforcement Ukraine on cooperation with the European Police Office in the efficiency of combating crime within the jurisdiction of European law enforcement agencies. Analyzed legal acts regulating legal relations in the sphere of interaction of information systems, information and telecommunication networks, information and personal data.

1. Konventsіya, osnovana na stattі k.3 Dogovoru Єvropeys'kogo Soyuzu pro zasnuvannya Єvropeys'koї polіtseys'koї ustanovi (Konventsії Єvropolu). [Convention based on Article K. 3 Treaty European Union establishing the European police agency (Europol Convention)] Avialable at: http://cyberpeace.org.ua/ files/konvencia_evropol.pdf 2. Décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol). Avialable at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32009D0371. 3. Rekomendatsіya № R(87)15 Komіtetu Mіnіstrіv derzhavam-chlenam, shcho regulyuє vikoristannya personal'nikh danikh u sektorі polіtsії (Skhvaleno Komіtetom Mіnіstrіv 17 veresnya 1987 na 410-y zustrіchі zastupnikіv Mіnіstrіv). [Recommendation № R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States regulating the use of personal data in the police sector (adopted by the Committee of Ministers of 17 September 1987 on the 410 th meeting of Deputy Minister)]. Avialable at: http://cyberpeace.org.ua/files/ rekomendacia_km_radi_evropi_sodo_vikoristanna_personal_nih_danih__sektori_policii.pdf 4. Pro ratifіkatsіyu Ugodi mіzh Ukraїnoyu ta Єvropeys'kim polіtseys'kim ofіsom pro strategіchne spіvrobіtnitstvo: Zakon Ukraїni vіd 05.10.2010 № 2576-VI [On ratification of Agreement between Ukraine and the European Police Office on strategic cooperation: Law of Ukraine of 05.10.2010 number 2576-VI]. Vіdomostі Verkhovnoї Radi Vol. № 6, 2011, p. 48. 5. Nakaz MVS Ukraїni vіd 16.03.2015 № 271 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Robochiy aparat Ukrbyuro Іnterpolu”. [Order of the Ministry of Ukraine of 16.03.2015 number 271 “On Approval of the Ukrainian Interpol Bureau Working Unit“]. Avialable at: 6. Єsіmov S.S. Formuvannya єdinogo
іnformatsіynogo prostoru v dіyal'nostі derzhavnikh organіv Ukraїni [Formation of common information space of the state of Ukraine]. Vіsnik Natsіonal'nogo unіversitetu “L'vіvs'ka polіtekhnіka”. Serіya: Yuridichnі nauki : zbіrnik naukovikh prats' 2015. Vol. № 813. – pp. 48–53. 7. Europol’s EU Serious and organized crime threat assessment 2014 (SOCTA 2014). Avialable at: https://www.Europol. Europe.eu/content/eu-serious-andorganized- crime-threat-assessment-socta 8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 22 November 2010 – The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe [COM(2010) 673 final – Not published in the Official Journal]. 9. Shostko O. Yu. Mіzhnarodne ta regіonal'ne spіvrobіtnitstvo u sferі protidії organіzovanіy zlochinnostі [International and regional cooperation in combating organized crime]. Porіvnyal'no-analіtichne pravo. Nauk.-prakt. zhurnal. 2015 Vol. №4. – Pp. 366–370.