Administrative and legal basis ensure the protection of the citizens’ legal interests in the property field

Автори: 
I. Lychenko

The article is devoted to the comprehensive analysis of the concept, system and signs of the administrative-legal guarantees of citizens’ legal interests in the property field, identify problems guaranteeing legal capacity of citizens to possess, use and dispose of property. Special attention is devoted to the scientific approaches to the definition of legal guarantees. The article is devoted to the definition of administrative-legal guarantee of protection of the citizens’ legal interests’ in the property field. Stressed, that the implementation of the citizens’ legal interests’ in the property field determined by the efficiency of the system to guarantee their protection.

1. Dorosheva E. N., Odegova T. I. Konstitutsionnye garanti prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Ukraine [Constitutional guarantees of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine] Pravnichiy chasopis Donets’kogo unіversitetu, 2011, vol 1(25), p.p. 30–35. (In Russian). 2. Bilodid I. K. Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 t. (1970-1980) [Dictionnaire Ukrainian Language: 11 m (1970-1980)], Kiev, Naukova dumka, Tom 2., 1971. 552 p. 3. Ivanyushenko V. V. Do pytannya shchodo ponyattya yurydychnykh harantiy prava lyudyny na bezpechne dlya zhyttya i zdorov“ya dovkillya [Questions about the concept of legal guarantee rights to a safe and healthy environment] Pravnychyy visnyk, 2009, vol 4., pp. 17–25. (In Russian). 4. Bol’shoy slovar’ inostrannykh slov [Large dictionary of Foreign words]. Avalable at: http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/g/garantija.html. (accessed 30.10.2016). (In Russian). 5. Fryts’kyy O. F. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional law of Ukraine], Kiev, 2003. 536 p. 6. Subochev V. V. Zakonnye interesy [Legitimate interests], Moskva, 2011. 496 p. (In Russian). 7. Vitruk N. V. O kategoriyakh pravovogo polozheniya lichnosti v sotsialisticheskom [About the categories of legal status of the individual in socialist society], Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1974, vol 12, pp. 11–19. (In Russian). 8. Kuchinskiy V. A. Lichnost’, svoboda, parvo [Personality, freedom, law], Moskva, 1978. 180 p. (In Russian). 9. Rabinovich P. M. Uprochenie zakonnosti – zakonomernost’ sotsializma. Voprosy teorii i metodologii issledovaniya [Strengthening the rule of law - law of socialism. Questions of the theory and methodology of the study], L’vov, 1975. 260 p. (In Russian). 10. Zaritskiy A. V. Garantii prav lichnosti pri realizatsii yuridicheskoy otvetstvennosti. (Voprosy teorii i praktiki). Diss. kand. yurid. nauk [Guarantees of individual rights in the implementation of legal liability. (Theory and Practice). Candidate of law diss.], Kolomna, 1999. 195 p. (In Russian). 11. Rudinskiy F. M. Garantii konstitutsionnoy svobody sovesti i ateisticheskoe vospitanie [Guarantees constitutional freedom of conscience and atheistic education], Sovetskoe gosudarstvo i parvo, 1983, vol 7, p.p. 40–47. (In Russian). 12. Cherkasov A. V. Garantii zashchity konstitutsionnykh prav nesovershennoletnikh. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees for the protection of constitutional rights of minors. Avtoref diss. candidate of law], Sankt-Peterburg, 2005. 23 p. (In Russian). 13. Mal’ko A. V., Subochev V. V. Zakonnye interesy kak pravovaya kategoriya [Legitimate interests as a legal category], Sankt-Peterburg, 2004. 359 p. (In Russian). 14. Subochev V. V. Zakonnye interesy [Legitimate interests], Moskva, 2008. 237 p. (In Russian). 15. Pabat O. V. Administratyvno-protsesual’ni harantiyi prav ta svobod hromadyan. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and procedural guarantees of rights and freedoms. Avtoref diss. candidate of law], Kharkiv, 2008. 194 p. 16. Silich I. I. Harantiyi zabezpechennya prav i svobod hromadyan v administratyvnomu protsesi. Diss. kand. yurid. nauk [Guarantees the rights and freedoms of citizens in the administrative process. Candidate of Law diss.], Kharkiv, 2008. 196 p. 17. Lyeont’eva L. V. Prava zhinok ta yurydychni harantiyi yikh zakhystu v Ukrayini (teoretyko-pravovi aspekty). Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Women’s rights and legal safeguards for their protection in Ukraine (theoretical and legal aspects). Avtoref diss. candidate of law], Kharkiv, 2005. 20 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 410–417

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Po1FZ8brysTnCPP2vog3dkJFEGQe9NzAZp7YgtxXcOs [:db_insert_placeholder_1] => Po1FZ8brysTnCPP2vog3dkJFEGQe9NzAZp7YgtxXcOs [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5683;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:33:43.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679798023 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).