Characteristic features of the influence of roman law in the legal systems of Western Europe

Автори: 
K. Habakovska

Based on analysis of the fundamental values of Roman law that reflected and embodied in many national legal systems of Western Europe, reveals characteristics of the formation of the concepts of these systems. It was found that borrowing ideas and provisions of the Roman law was carried out through its basic principles, namely cosmopolitism, multiculturalism, fairness and individualism. Found that spirit, idea, principles of Roman law had a positive effect on the national legal system.

1. Omel’chenko O. A. Rymskoe pravo [Roman law]. Moskva. TON - Ostozh’e Publ, 2000. 208 p. 2. Zadorozhnyy Yu. A. Osnovy ryms’koho pryvatnoho prava [Fundamentals of Roman private law]. Kyyiv. Vyd-vo Nats. aviats. un-tu “NAU-druk” Publ, 2009. 92 p. 3. Makarchuk V. S. Ryms’ke pryvatne pravo [Roman private law]. Kyyiv. Atika Publ, 2007. 256 p. 4. Pokrovskij I. A. Istorija rimskogo prava [History of Roman law]. Sanktpeterburg. ITD “Letnij sad”, zhurn. “Neva” Publ, 1999. 533 p. 5. Kharytonov Ye. Retseptsiya ryms’koho pryvatnoho prava yak pidgruntya suchasnoyi tsyvilistyky [Reception of Roman private law as the basis of modern civil law]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk. 1998. № 2 (13). pp. 107 – 108. 6. Vovk V. M. Ryms’ke pravo i suchasne yevropeys’ke pravo [Roman law and contemporary European law]. Porivnyal’no pravovi doslidzhennya: ukrayins’ko-hrets’kyy mizhnarodnyy naukovyy yurydychnyy zhurnal. 2009. № 2. pp. 14–19. 7. Azarkin N. M. Vseobshhaja istorija jurisprudencii [General History of jurisprudence]. Moskva: Jurid. lit. Publ, 2003. 608 p. 8. Zaytay I. Retseptsiya zarubizhnoho prava i porivnyal’noho prava [Reception of foreign law and comparative law]. Porivnyal’ne pravoznavstvo. 2013. № 1–2. pp. 13 – 36. 9. Rozumna O. P. Yevropeys’kyy dosvid polityky mul’tykul’turalizmu: naslidky ta prohnozy [European experience multiculturalism policy: implications and forecasts]. Stratehichni priorytety. 2012. № 1 (22). pp. 121 – 125. 10. Nersesjanc V. S. Filosofija prava [The philosophy of law]. Moskva. Izdatel’skaja gruppa INFRA • M – NORMA Publ, 1997. 652 p. 11. Pastushok H. I. Znachennya osnovopolozhnykh tsinnostey ryms’koho prava dlya formuvannya pravovoyi tradytsiyi Yevropeys’koho Soyuzu [The significance of the fundamental values of Roman law to form the legal tradition of the European Union]. Visnyk Pivdennoho rehional’noho tsentru Natsional’noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2016. vol. 8. pp. 31–37. 12. Babych I. H. Pryntsyp spravedlyvosti v ryms’komu pravi i u suchasnomu zobov"yazal’nomu pravi Ukrayiny. Dis, candidate Degree in Law [The principle of justice in Roman Private Law and in modern liability Law of Ukraine]. Odesa, 2006. 183 p. 13. Iering R. Duh rimskogo prava na razlichnyh stupenjah ego razvitija [The spirit of Roman law in the various stages of its development]. Sanktpeterburg: Tip. V. Bezobrazova i Ko Publ, 1875. 309 p. 14. Vovk V. M. “Pravovyy mentalitet” starodavnikh rymlyan [“Legal mentality” of
the ancient Romans]. Visnyk Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. 2012. 3 (13). pp. 261–265.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 136–141

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => WAERUSmz4c0xEdc4dS23VMUVJp2y1uaO3BU3g9CSjt0 [:db_insert_placeholder_1] => WAERUSmz4c0xEdc4dS23VMUVJp2y1uaO3BU3g9CSjt0 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5641;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:43:40.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679802220 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).