Legal ideology as a basis of forming civil society

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 418–423

Authors: 

K. Markovych

The article deals with the role of the legal ideology in the formation of civil society. The main purpose of the legal ideology and its influence on the process of formation of civil society is highlighted in the article. The importance of spiritual culture, as a value of legal ideology on the evolutionary path of the civil society is showed.

1. Baynyyazov R. S. Pravosoznanye y rossyyskyy pravovoy mentalytet [Legal awareness and legal Russian mentality]. Pravovedenye – Jurisprudence. 2000. Vol. 2, p. 31–40. 2. Udovyka L. H. Transformatsiya pravovoyi systemy v umovakh hlobalizatsiyi: antropolohichnyy vymir: Monohrafiya [The transformation of the legal system in the context of globalization: an anthropological dimension: Monograph], Kharkiv, Pravo Publ., 2011. – 552 p. 3. Nedyukha M. P. Pravova ideolohiya ukrayins’koho suspil’stva: Monohrafiya [Legal ideology Ukrainian society: Monograph], Kyiv, “MP Lesya” Publ., 2012. – 400 p. 4. Lisovs’kyy V. M. Ideolohiya v Ukrayini ta yiyi rol’ u formuvanni i stanovlenni hromadyans’koho suspil’stva [Ideology in Ukraine and its role in the formation and development of civil society]. Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Seriya: Filosofiya. Sotsiolohiya. Politolohiya – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Philosophy. Sociology. Politology. 2012. Vol. 20, is. 22(3), p. 86–92. Ava ilable at http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(3)__20 5. Pravoznavstvo: pidruchnyk [Jurisprudence: Tutorial]. Ed. V. V. Kopyeychykov. 7th ed., ster., Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2003. – 736 p. 6. Mal’tsev G. V. Pravo kak ideologicheskoe yavlenie [Right as an ideological phenomenon]. Sov. gosudarstvo i pravo – Soviet State and Law. 1973. N. 3, p. 12–15. 7. Tolstenko V. L. Pravova ideolohiya u strukturi pravosvidomosti: teoretyko-metodolohichni osnovy analizu [Legal ideology in the structure of
justice: theoretical and methodological foundations of analysis]. Derzhava i pravo: zb. nauk. prats’. Yurydychni i politychni nauky – State and Law: coll. of sci. works. Legal and Political Science. Vypusk 41. Kyiv, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny, 2008, p. 10–18. 8. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary]. Eds. Shemshuchenka Yu. S. et al. Kyiv, Heneza Publ., 2004. – 736 p. 9. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. [Legal Encyclopedia: In 6 Vols.]. Eds. Yu. S. Shemshuchenko et al. Kyiv, “Ukrayins’ka entsyklopediya” imeni M. P. Bazhana Publ., 2003. Vol. 5. – 736 p. 10. Barkov V. Yu., Rozova T. V. Superechnosti rozvytku hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini ta zasoby yikhn’oho podolannya [The contradictions of civil society in Ukraine and means to overcome them]. Aktual’ni problemy derzhavy i prava – Actual Problems of State and Law. 2005. Vol. 25, p. 14–20. Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2005_25_3. 11. Bal’tsiy Yu. Hromadyans’ke
suspil’stvo v Ukrayini v umovakh rozbudovy pravovoyi demokratychnoyi derzhavnosti [Civil society in Ukraine in terms of building a legal democratic state]. Visnyk TsVK – CEC Bulletin. 2008. N. 1 (11), p. 46–49. 12. Sulym O. V., Sandyuk L. O. Formuvannya dukhovnykh tsinnostey yak peredumova stanovlennya hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini [Formation of cultural wealth as a prerequisite of civil society in Ukraine]. Global international scientific analytical project [Electronic resource]. Available at http://gisap.eu/ru/node/472 (accessed 28.10.2016). 13. D’yui Dzh. Etika demokratii [Democracy Ethics] Polit. Issledovaniya – Political studies. 1994. N. 3, p. 28–32. 14. Levenets’ Yu. A. Derzhava u prostori hromadyans’koho suspil’stva [The state in the space of civil society]. Kyiv, Osvitnya knyha Publ., 2006. – 272 p.