On the main provisions of civil relations classification

Автори: 
R. Rymarchuk

The main instrument of legal regulation mechanism acts establishing duties. This inevitably leads to the separation of the two ways of legal regulation - establishing the duties of certain persons or passive duties of the general public. Hence the legal and the traditional division into absolute and relative. Since the main problem of classification of civil legal relations connected with the dichotomy of “absolute - relative” and this dichotomy is considered important for the practice, it is reasonable to proceed from such a legal concept which can in principle be subject to such classification. The concept of relationship can not be clearly deduced from the legal texts or dopravovyh yavleniyay.

1. Asknaziy S. I. Osnovni pytannya teoriyi sotsialistychnoho tsyvil’noho prava. Dokt. dys. [Main questions of soviet civil law. D.J.S. diss.]. L., 1947, pp. 713–716. 2. V. K. Raykher Absolyutni i vidnosni prava (Do problemy podilu hospodars’kykh prav). Yzvestyya ekonomichnoho fakul’tetu Leninhrads’koho politekhnichnoho instytutu, vyp. I (XXV) [Absolute and relative rights (On problems of commercial rights differentiation)], L., 1928. 3. Henkyn D. M. Pravo sobstvennosty v SSSR. [Property law in USSR] M.:
Hosudarstvennoe Yzdatel’stvo Yurydycheskoy Lyteraturы, 1961. 4. Aleksandrov N. H. Zakonnost’ y pravootnoshenyya v sovetskom obshchestve. [Legacy and legal relations in soviet society] M.: Hosyuryzdat, 1955. 5. Krasavchykov O. A. Hrazhdanskye orhanyzatsyonno-pravovыe otnoshenyya [On civil organizational legal relations] Antolohyya ural’skoy tsyvylystyky. 1925-1989: Sbornyk stattey, M.: Statut. 2001. P.163. 6. Vil’nens’kyy S. Y. Lektsyy po sovetskomu hrazhdans’komu pravu [Lectures on civil soviet law] Kh., 1958. P.9. 7. R. B. Shyshka Tsyvil’ne pravo Ukrayiny: kurs lektsiy [Civil law of Ukraine: lectures] / (kerivn. avt. kol.), Ye.O. Michurin ta in.; za red. R. B. Shyshky., T.1., K.1., P. 20. 8. Pidopryhora O. A. Ryms’ke pryvatne pravo: Pidruchnyk dlya studeniv yuryd. spets. vyshchykh navch. Zakl. [Roma private law: textbook for students of law specialties at universities] Vyd. 3-ye pererob. ta dopovn., K.: In. Yure Publ. 2001. P.134. 9. Tsyvil’nyy protses Ukrayiny: Pidruchnyk / Za red. Yu.S. Chervonoho. [Civil process of Ukraine: textbook] K.: Istyna Publ., 2007. 10. Kharytonov Ye.O, Kharytonova O. I. Tsyvil’ni pravovidnosyny: Navch. posib. [Civil relations: textbook] – K.: Istyna Publ., 2008. 11. Skakun O. F. Obshchaya teoryya hosudarstva y prava. [Theory of state and law] Kh.: Konsum – Un-t vnutr. del, 2000. 704 p. 12. Zahal’na teoriya derzhavy i prava: Navch. posib. [Theory of state and law: textbook] / Za red. V. V. Kopeychykova., K., 1997, 520 p. 13. Yoffe O. S. Pravootnoshenye po sovetskomu hrazhdanskomu pravu [Legal relations in soviet civil law] // Yoffe O. S. Yzbrannыe tru dы po hrazhdanskomu pravu. M.: Statut Publ., 2000. 648 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 464–469

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => _GxWzLoMdvlzOiw851vAlcrnF6pFiy1_E-Y8CDIKDBA [:db_insert_placeholder_1] => _GxWzLoMdvlzOiw851vAlcrnF6pFiy1_E-Y8CDIKDBA [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5691;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:42:39.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679802158 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).