Problems definition stages of election process in Ukraine

Автори: 
O. Kovalchuk

Research is dedicated to the consideration of certainty and separation stages of the election process in the election of President of Ukraine, deputies of Ukraine, local elections and clarify important boundaries defining stages and deadlines for the passage of the electoral process as a whole.

1. Konsty`tuciya nezalezhnoyi Ukrayiny`: Navchal`ny`j posibny`k. Kol. avt. / Za red. V. F. Pogorilka, Yu. S. Shemshuchenka, V. O. Yevdoky`mova. – K.: In-t derzhavy` i prava im. V. M. Korecz`kogo NAN Ukrayiny`, Spilka yury`stiv Ukrayiny`, 2000. – 428 s. 2. Moldovan V. V., Melashhenko V. F. Konsty`tucijne pravo: oporni konspekty`: Navch. posibny`k dlya studentiv yury`dy`chny`x vuziv ta fakul`tetiv. – K.: Yumana, 1996. – 272 s. 3. Teoriya yuridicheskogo protsessa / Pod obshchei redaktsiei prof.
V. M. Gorsheneva. – Kh.: “Vishcha shkola”, 1985. – 192 s. 4. Shkurat I. Konsty`tucijno-pravovi zasady` polity`chny`x vy`boriv v Ukrayini // Zbirny`k naukovy`x pracz` Ukrayins`koyi Akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny` / Za zag. red. V. I. Lugovogo, V. M. Knyazyeva. – K.: Vy`d-vo UADU, 1999. – Vy`p. 1. – S. 97 – 104. 5. Konstitutsionnoe pravo: Uchebnik / Pod red. prof. V. V. Lazareva. – M.: Novyi Yurist, 1998. – 544 s. 6. Slovny`k inshomovny`x sliv. Za red. chlenakorespondenta AN URSR O. S. Mel`ny`chuka – K.: Golovna redakciya Ukrayins`koyi Radyans`koyi ency`klopediyi AN URSR, 1974. – 776 s. 7. Yury`dy`chna deontologiya. – X.: “Osnova”, 1993. – 187 s. 8. Sovetskii entsiklopedicheskii slovar’ / Nauchno – redaktsionnyi sovet: A. M. Prokhorov (pred.). – M.: “Sovetskaya Entsiklopediya”, 1981. – 1600 s. s ill. 9. Bol’shoi yuridicheskii slovar’ / Pod red. A. Ya. Sukhareva, V. D. Zor’kina, V. E. Krutskikh. – M.: INFRA-M, 1999. – VI. – 790 s. 10. Rudokvas A. S. Normotvorcheskaya deyatel’nost’ ispolkomov mestnykh Sovetov. – K.: Naukova dumka, 1986. – 98 s. 11. Proekt koncepciyi Kodeksu pro vy`bory`, referendumy` v Ukrayini (Vy`borchogo kodeksu Ukrayiny`). – K.: Fakt, 2000. – 54 s. 12. Tody`ka Yu. M., Kly`menko G. B. Osnovy` konsty`tucijnogo prava Ukrayiny`. Navchal`ny`j posibny`k. – X.: Firma “Konsum”, 1998. – 117 s. 13. Izbiratel’noe pravo i vybory. Sbornikstatei. – M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury, 1990. – 191 s. 14. Konsty`tucijne pravo Ukrayiny`: Pidruchny`k dlya studentiv yury`dy`chny`x special`nostej vy`shhy`x zakladiv osvity` / Za redakciyeyu dok. yury`dy`ch. nauk, prof. V. F. Pogorilka. – K.: Naukova dumka, 1999. – 734 s. 15. Kravchenko V. V. Konsty`tucijne pravo Ukrayiny`. Navchal`ny`j posibny`k. – K.: Atika, 2000. – 320 s. 16. Todyka Yu. N., Yavorskii V. D. Prezident Ukrainy: konstitutsionno-pravovoi status. Monografiya. – Kh.: Fakt, 1999. – 256 s. 17. Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran: Uchebnik. V 4-kh tomakh. Toma 1-2 / Otv. red. B. A. Strashun. – M.: Izdatel’stvo BEK, 1995. – 778 s. 18. Il’inskii I. P., Strashun B. A., Yastrebov V. I. Gosudarstvennoe pravo zarubezhnykh sotsialisticheskikh stran: Uchebnik. – M.: Mezhdunar. otnosheniya, 1985. – 464 s. 19. Zakon Ukrayiny` “Pro vy`bory` Prezy`denta Ukrayiny`” vid 05 bereznya 1999 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/474-14. 20. Zakon Ukrayiny` “Pro vy`bory` narodny`x deputativ Ukrayiny`” vid 17 ly`stopada 2011 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/4061-17. 21. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi vy`bory`” vid 14 ly`pnya 2015 roku: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/595-19. 22. Bory`slavs`ky`j L. V. Narod Ukrayiny` – yedy`ne dzherelo derzhavnoyi vlady` // Osnovy` derzhavy` i prava Ukrayiny` / Za red. prof. Kosty`cz`kogo M. V., docz. Nastyuka M. I. – L.: Yury`dy`chny`j fakul`tet L`vivs`kogo universy`tetu, 1993. – S. 60 – 66. 23. Vy`bory``98: dokumenty`, staty`sty`chni dani, analiz. Gromads`ko-polity`chne vy`dannya. – K.: “Fort”, 1998. – 736 s.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 348–353

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => POBhOYe1KaOlfsgoLZi_iSrCKK8OLoAKQyr0yZEQjV4 [:db_insert_placeholder_1] => POBhOYe1KaOlfsgoLZi_iSrCKK8OLoAKQyr0yZEQjV4 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5673;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:14:47.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800487 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).