Constructive role of the concept "approach", "method", "way" in the field of legal knowledge

Kelman М. "Constructive role of the concept "approach", "method", "way" in the field of legal knowledge".

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Annotation. Considered in the scientific-terminological and conceptual - the understanding of three terms, which are similar in meaning (values of signifying phenomena) and value (by the nature of these phenomena). This is an "approach", "method" and " way".

1.Kun T. Struktura nauchnikh revoliutsyi [nauchn.- populiarn. yzd].Tomas Kun; sost. V.Iu.Kuznetsov ;[per. s anhl. Y.Z.Naletov ].-M. OOO» Yzd - vo AST», 2002. – 608 p. [in Ukrainian].

2. Andreev Y.P. Problemi lohyky y metodolohyy poznanyia./Y.P. Andreev M.: Nauka -1972.-258 p. [in Ukrainian].

3. Chupyn P.P. Fylosofskye osnovi metodolohyy y lohyky nauchnoho poznanyia./P.P. Chupyn - Sverdlovsk.: Norma - 1975. – 188 p. [in Ukrainian].

4. Fon Vryht H.Kh. Lohyko-fylosofskye yssledovanyia. / Fon Vryht H.Kh. - M: Misl, 1986-356 p. [in Ukrainian].

5. Averianov A.N. Metodolohyia, myrovozzrenye y faktori povishenyia nauchnoi deiatelnosty // Metodolohycheskye problemi sovremennoi nauky. / A.N.Averianov. - M.: Norma 1979. – 302 p. [in Ukrainian].

6. Rakytov A.Y. K voprosu po strukture ystorycheskoho yssledovanyia. // Fylosofskye problemi ystorycheskoi nauky. /A.Y. Rakytov - M.: Status, 1969-223 p. [in Ukrainian].

7. Pyskoppel A.A.; Rozyn V.M. Metodolohyia y fylosofyia v sovromennoi yntelektualnoi kulture. /A.A. Pyskoppel; V.M.Rozyn - M.: Yurydycheskaia lyteratura, 1973 – 189 p. [in Ukrainian].

8. Kanke V.A. Osnovnie fylosofskye napravlenyia kontseptsyy nauky. Ytohy KhKh stoletyia. /V.A. Kanke - M.: Misl, 2000. – 234 p. [in Ukrainian].

9. Samoshchenko Y.S., Sirikh V.M. K metodolohyy sovetskoho pravovedenyia. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. /Y.S. Samoshchenko,V.M. Sirikh - M.: - 1973. No 6.-31 p. [in Ukrainian].

10. Kazymyrchuk V.P. Osnovi teoryy prava: Uchebnoe /V.PKazymyrchuk Kharkov: Konsum, 1998. – 174 p. [in Ukrainian].

11. Kerymov D.A. Fylosofskye osnovanyia polytyko-pravovikh yssledovanyi. Pravovedenye. /D.A. Kerymov 1964. № 4. P. 15-28. [in Ukrainian].

12.Arystotel. Metafyzyka.Soch. v 4 tomakh. T.1.M.: Nauka, 1976. – 296 p.

13. Khaidehher M. Vvedenye v pravovedennye v sfere chastnoho prava. / M. Khaidehher - M.: Nauka 1998. – 276 p. [in Ukrainian].

14. Kelman M.S. Yurydychna nauka: problemy metodolohii:/ monohrafiia /M.S. Kelman. - Ternopil : TZOV «Terno - hraf», 2011. - 492 p. [in Ukrainian].