Theoretical and legal aspects of constitutional rules in the system of legal regulation

Yaryna OLIINYK "Theoretical and legal aspects of constitutional rules in the system of legal regulation".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Abstract. The article covers one of the pressing theoretical and methodological issues of jurisprudence regarding the role of constitutional law in the system of legal regulation. Using the method of system analysis, the author examines legal regulation, the system of legal regulation, and the legal regulation mechanism. Legal regulation, i.e., the impact on social relations through legal means, is one of the properties of the legal system. The system of legal regulation features simultaneously the integrity, stability and dynamism. The stabilizing role of the system of legal regulation is ensured by the relevant rules of constitutional law, i.e. principles, definitions, and conflict of laws. These rules promote compatibility of the legal regulation system elements, ensure the required completeness of legal regulation, sufficient to regulate important social relations, and legalize the development strategy. The fact that the legal regulation system features the quality of stability does not mean that the system is rigid and not object to change. Dynamism means that the system of legal regulation is in motion, changes its characteristics, loses some elements and acquires others. Such transformations do not affect the stability; they are manifested in a change in the interaction patterns between elements. The rules of the constitutional law, which add dynamism to the system of legal regulation, constitute the rules of behavior; they represent specific regulation. The classification of these rules is based on the main elements of the legal regulation system: a single object of legal regulation; a single method of legal regulation; and the process of regulation. The importance of the role of constitutional and legal rules in the system of legal regulation is highlighted by the analysis of substantive and procedural rules. The rules of the constitutional law contribute to the stability of the legal regulation system, and add dynamism to the system, ensuring the ability of the system to adapt to the performance of various tasks and functions.

 

1.       Kovalchuk V.B. Natsionalno-pravova identychnist ta yii rol v umovakh konstytutsiinoi transformatsii v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vypusk 4 (32). Р. 159-166.

2.       Kurakin O. M. Mekhanizm pravovoho rehuliuvannia: teoretyko-pravova model: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.01. Kharkiv, 2016. 40 р.

3.       Bortnyk N.P., Samsin I.L. Pravo hromadian na konstytutsiinu skarhu yak zasib vyrishennia konstytutsiino-pravovoho sporu. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna. Vypusk 30/2021. Р. 77-83.

4.       Iesimov S. S. Realizatsiia konstytutsiinoho oformlennia pravoporiadku v umovakh naiavnosti konstytutsiinykh ryzykiv. Sotsialno-pravovi studii. 2019. Vypusk 3 (5). Р. 52-57.

5.       Rishennia Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktu 12 rozdilu I Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» vid 28 hrudnia 2014 roku № 76-VIII vid 22 travnia 2018 roku № 5-r/2018. https://ccu.gov.ua/storinka-knvgy/34-verhovenstvo-prava

6.       Hodovanyk Ye. Konstytutsiino-pravova norma ta yii vidobrazhennia v yevropeiskomu pravorozuminni. Aktualni problemy pravoznavstva. 2018. Vypusk 1 (13). Р. 80-85.

7.       Yesimov S. S., Malets M. R., Stelmashchuk P. Ya. Zakonnist normatyvno-pravovykh aktiv yak element mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehuliuvannia. Nashe pravo. 2019. № 1. Р. 207-214.