Features of planning of investigation of crimes in the field of economics

2017;
: pp. 4 - 10

V. Ortinski «Features of planning of investigation of crimes in the field of economics»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article a concept and maintenance of planning of investigation of crimes are exposed in the field of economics. Scientific developments of problem of planning of investigation of crimes are analysed in criminal realization. The separate signs of economic crimes are certain that must be taken into account at the stowage of plan of their investigation. The basic mandatory members of planning of investigation of crimes are outlined in the field of economics. 

1. Gromov V. I. Doznanie i predvaritel'noe sledstvie (teoriya i tekhnika rassledovaniya prestupleniy). [Enquiry and preliminary investigation. the theory and technique of investigation of crimes.]. Moskva. 1925. 65 p. 
2. Golunskіy S. A. Krimіnalіstika. Tekhnіka і taktika rozslіduvannya zlochinіv. [Criminalistics. Technique and tactics of crime investigation]. Moskva. Yurid. izd-voNKYu SSSR Publ. 1938. 375 p. 
3. Arzumanyan T. M. Nastol'naya kniga sledovatelya. Pod. obshch. red. General'nogo Prokurora SSSR Safonova G. N. [Handbook investigator]. Moskva .Gosudarstvennoe izdatel'stvo yuridicheskoy literatury Publ. 1949. 880 p. 4. Tarasov-Rodіonov P. І. Krimіnalіstika. 
Ch. 2.[Criminalistics]. Moskva. Gosudarstvennoe izdatel'stvo yuridicheskoy literatury Publ. 1952. 880 p. 
5. Kriminalistika. Kriminalisticheskaya taktika. Pod redaktsiey professora R. S. Belkina і dotsenta 
G. G. Zuykova. [Criminalistics. Forensic tactics]. Moskva. VSh MVD SSSR Publ. 1970. 478 p. 
6. Krimіnalіstika. Pіdruchnik V. V. Pyaskovs'kiy Yu. M. Chernous. A. V. Іshchenko. O. O. Alєksєev ta іn. [Criminalistacs]. Kyiv. Tsentr uchbovoї lіteratury Publ. 2015. 544 p. 
7. Kal'man O. G. Zlochinnіst' u sferі ekonomіki Ukraїni: teoretichnі ta prikladnі problemi poperedzhennya. dis. Na zdobuttya naukstupenya d-rayurid. nauk. spets. 12.00.08. Krimіnal'ne pravo ta krimіnologіya. krimіnal'no vikonavche pravo. O. G. Kal'man. [Crime in the economy Ukraine. theoretical and practical issues warning]. Kharkіv. Natsіonal'nayuridichna akademіya Ukraїni іmenі Yaroslava Mudrogo Publ. 2004. 480 p. 
8. Orlov Yu. Yu. Ponyattya ta elementi organіzatsії operativno-rozshukovoї dіyal'nostі. Yu. Yu. Orlov. Naukoviy vіsnik Kiїvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu vnutrіshnіkh sprav.[The concept and elements of operational activities]. Kyiv. KNUVS Publ. 2006. Vol. 5. pp. 264–271. т 
9. Mіzhnarodna polіtseys'ka entsiklopedіya. u 10 t. vіdp. red. V. V. Kovalenko. Ye. M. Moіseev. V. Ya. Tatsіy. Yu. S. Shemshuchenko. T. VІ Operativno-rozshukovadіyal'nіst' polіtsіi.mіlіtsіi. [International police encyclopedia]. Kyiv. Atіka Publ. 2010. 1128 p. 
10. Krimіnalіstichna taktika. navch. posіb. za red. d-rayurid. nauk. prof. 
M. A. Pogorets'kogo ta. d-rayurid. nauk. dotsenta L.B. Sergeevoi. 2.ge vid. pererob. tadop. [Forensic tactics]. Kyiv. Alerta Publ. 244 p. 
11. Alekseev O. O. Rozslіduvannya okremikh vidіv zlochinіv. navch. posіb. 2-ge vid. pererob. tadop. O. O. Alєksееv. V. V. Veselovs'kіy. V. V. Pyasets'kiy. [The investigation of certain crimes]. Kyiv. Tsentr uchbovoї lіteraturi Publ. 2014. 320 p. 
12. Sovetskijj enciklopedicheskij slovar'. Gol. red. A.M. Prohorov. 4-e izd. [Soviet Encyclopedic Dictionary]. Moskva. Sov. Jenciklopedija Publ. 1989. 1632 p. 
13. Slovnik ukraїns'koї movi. Ker. V. V. Nіmchuk ta іn. Vіd. red. V. V. Zhavoronok.[Ukrainian language dictionary]. Kyiv. VC Prosvіta Publ. 2012. 1320 p. 
14. Mizhnarodna policejs'ka encyklopedija. u 10 t. vidp. red. Je. M. Moisjejev. V. Ja. Tacij. Ju. S. Shemshuchenko. T. V. Kryminal'no-procesual'na ta kryminalistychnadijal'nist' policejs'kyhorganizacij. [International police encyclopedia]. Kyiv. Atika Publ. 2009. 1008 p. 
15. Ekspertyza u sudochynstvi Ukrai'ny. nauk.prakt. posib. zazag red. V. G. Goncharenka. I. V. Gora. [Examination proceedings in Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p.