A general description of the legal relations in the sphere of information security in Ukraine

2017;
: 328 - 332

T. Perun «A general description of the legal relations in the sphere of information security in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article discusses the issue of legal relations in the sphere of information security in Ukraine. The subjects and objects of legal relations in the sphere of information security have been considered. It has been proved that the main aim of information security is to unsure the balance of the interests of the individual, of society and of the State and their effective cooperation within the sphere of global information. It should be coordinated with the state policy in the sphere of security in general.

1. Afanas'ev V. H. Sotsial'naya informatsiya i upravlenie obshchestvom [Social Information and Management society]. Moscow: Polytyzdat Publ, 1975. 08 p. 
2. Belyakov K.I. Upravlenie i pravo v period informatizatsii. Monografiya [Management and the right to information of the period. Monograph]. Kiev: Yzdatel'stvo “KVITs” Publ, 2001. 308 p. 
3. Burhin M.S. Informatsiyni triady [Information triad]. Philosophical and sociological thought. Ukrainian scientific-theoretical journal. 1993. No 7–8. pp. 243–246. 
4. Viner N. Kibernetika ili upravlenie i svyaz' v zhivotnom i mashine [Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine]. / Per. s anhl. Y.V. Solov'eva y H.N. Pyvovarova. Moscow: Sov. Radyo Publ, 1968. 326 p. 
5. Hott V. S. Sotsyal'naya rol' yfnormatyky [The social role of informatics]. V. S. Hott, Э. P. Semenyuk, A. D. Ursul. Moscow, 1987. 284 p. 
6. Kavun S. V. Informatsiyna bezpeka. Navchal'nyy posibnyk. Vol. 1 [Іnformatsіyna bezpeka. The Teaching posіbnik. Part 1]. S.V. Kavun, V. V. Nosov, O. V. Mazhay. Kharkiv: Vyd. KhNEU Publ, 2008. 352 p. 
7. Koryukova A. A. Osnovy nauchno-tekhnicheskoi informatsii [Fundamentals of scientific and technical information]. A. A Koryukova, V. G. Dera. Proc. allowance for students. universities on spec. “Automation and mechanization of the processing and delivery of information.” Moscow: Executive. School, 1985. 224 p. 
8. Kurakov L. P. Informatsiya kak ob”ekt pravovoi zashchity [Information as an object of legal protection]. L. P. Kurakov, S. N. Smirnov. Moscow: Gelios, 1998. 240 p. 
9. Lipkan V. A. Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi [Information security Ukraine in terms of European integration]. V. A. Lipkan, Yu.Ye. Maksymenko, V.M. Zhelikhovs'kyy: [navch. posibnyk]. Kiev: KNT Publ, 2006. 280 p. 
10. Pro osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspil'stva v Ukrayini na 2007–2015 r.r. Zakon Ukrayiny: ofits. tekst: za stanom na 9 sichnya 2007 r. [On Basic Principles of Information Society in Ukraine in 2007-2015 GG Law of Ukraine: official. text as of January 9, 2007]. Supreme Council of Ukraine (VVR). 2007. No 12. Art. 102. 
11. Sashchuk H. Informatsiyna bezpeka v systemi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky.[Information security in the national security system]/ Availableat: http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fjourn.univ.kiev.ua%2Ftrk%2Fpublikac ii%2Fsatshuk_publ.php.