Mentality in the positive legal field

2017;
: pp. 137 - 144
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The estimation of mentality in positive-legal field. In the legal field is considered to be streamlined national regulations and legal norms imperative public sector composite human action. The legal framework is imperative scope of permissions and prohibitions defined composition law, legal obvyazkamy and responsibility.
 

1. Slyvka S. S. Problemy filosofiyiprava: navch. posib. [Philosophy: Teach. guidances] Vyd. 2-he, pererob. idopov, Khakiv, Pravo Publ., 2015, 192 p. 
2. Sotsiolohiya: terminy, ponyattya, personaliyi. Navchal'nyyslovnyk-dovidnyk. Ukladachi: V. M. Pich, Yu. V. Picha, N. M. Khoma ta in. Zazah. red. 
V. M. Picha. [Sociology: terms, concepts, personalities. Teaching vocabulary directory], Kyiv, “Karavela” Publ., Lviv, “Novyy svit-2000” Publ., 2002, 480 p. 3. Petrushenko V. Filosofs'kyy slovnyk: terminy, personaliyi, sententsiyi [Philosophical Dictionary: timing, personalities, maxims] Lviv, “Mahnodiya 2006” Publ., 2011, 301 p. 
4. Shapovalova L.O. Ponyattya pobutu: sutnist' ta struktura [The concept of life: the nature and structure] Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavno yiinzhenernoyi akademiyi, 2010, Vol. 42, Pp. 131–137. 
5. Vasyl'chenko O.M. Zastosuvanny akontseptsiyi “budenna svidomist'” u doslidzhenni sotsial'noyi povedinky osobystosti [The application of the concept of "everyday consciousness" in the study of social behavior of the individual] Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoy iinzhenernoy iakademiyi, 2012, Vol. 5, Pp. 26–45. 
6. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. / Redkol.:Yu.S. Shemshuchenko (holovaredkol) ta in. [Legal encyclopedia] Kyiv, “Ukr. entsykl.” Publ., T. 2: D-Y., 1999, 744 p. 
7. Slovnykuk rayins'koyimovy: v 11 t. [Ukrainian dictionary], 1978, T. 7, 662 p. Available at: http://sum.in.ua/s/socialjnyj 
8. Kyrydon A. Mental'ni imperatyvy ukrayins'koho suspil'stva: “zsuvparadyhm” v umovak hutverdzhennya totalitaryzmu / A. Kyrydon // Aktual'ni problem vitchyznyanoyi ta vsesvitn'oy iistoriyi. Zbirnyk naukovyk hprats'. Naukovi zapysky Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, [Mental imperatives of Ukrainian society: "paradigm shift" in a strengthening of totalitarianism], Vol. 15, 2009, Pp.41-49. 
9. Ravlinko Z.P. Zaboronadyskryminatsiyi: zahal'noteoretychnedoslidzhennya: avtoref. dys. k.yu.n. : 12.00.01 [Non-discrimination: General studies], Lviv, 2016, 27 p. 
10. Slovnyk inshomovnykh sliv / Pid red. O.S. Mel'nychuka [Dictionary of foreign words] Kyiv, Holovna redaktsiya Ukrayins'koyi radyans'koyi entsyklopediyi, 1985, 964 p. 
11. Bahnyuk A. L., Starodubets' V. O. Filosofiya. Ch.2. Ontolohiya. Hnoseolohiya. Sotsial'nafilosofiya [Philosophy. Part 2. Ontology. Epistemology. Social Philosophy] Ternopil', Starodubets' Publ., 2005, 412 p. 
12. Kyung G. Tserkov' [The church] Moscow, BBN Publ., 2012, 667 p. 
13. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva / Instytutderzhavyipravaim. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny, YuriyIvanovychRymarenko [A small encyclopedia of ethnicstate] Kyiv, Heneza Publ., Dovira, 1996, 942 p.

I. Koval «Mentality in the positive legal field» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/mentality-positive-legal-field