Менталітет у позитивно-правовому полі

2017;
: pp. 137 - 144
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Подано оцінку менталітету у позитивно-правовому полі. Під правовим полем розуміють впорядковану народними приписами і державними правовими нормами імперативну сферу композиційних дій людини. Правове поле є імперативною сферою дозволів і заборон, з визначеним складом правопорядку, правовими обов’язками та відповідальністю. 

1. Slyvka S. S. Problemy filosofiyiprava: navch. posib. [Philosophy: Teach. guidances] Vyd. 2-he, pererob. idopov, Khakiv, Pravo Publ., 2015, 192 p. 
2. Sotsiolohiya: terminy, ponyattya, personaliyi. Navchal'nyyslovnyk-dovidnyk. Ukladachi: V. M. Pich, Yu. V. Picha, N. M. Khoma ta in. Zazah. red. 
V. M. Picha. [Sociology: terms, concepts, personalities. Teaching vocabulary directory], Kyiv, “Karavela” Publ., Lviv, “Novyy svit-2000” Publ., 2002, 480 p. 3. Petrushenko V. Filosofs'kyy slovnyk: terminy, personaliyi, sententsiyi [Philosophical Dictionary: timing, personalities, maxims] Lviv, “Mahnodiya 2006” Publ., 2011, 301 p. 
4. Shapovalova L.O. Ponyattya pobutu: sutnist' ta struktura [The concept of life: the nature and structure] Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavno yiinzhenernoyi akademiyi, 2010, Vol. 42, Pp. 131–137. 
5. Vasyl'chenko O.M. Zastosuvanny akontseptsiyi “budenna svidomist'” u doslidzhenni sotsial'noyi povedinky osobystosti [The application of the concept of "everyday consciousness" in the study of social behavior of the individual] Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoy iinzhenernoy iakademiyi, 2012, Vol. 5, Pp. 26–45. 
6. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. / Redkol.:Yu.S. Shemshuchenko (holovaredkol) ta in. [Legal encyclopedia] Kyiv, “Ukr. entsykl.” Publ., T. 2: D-Y., 1999, 744 p. 
7. Slovnykuk rayins'koyimovy: v 11 t. [Ukrainian dictionary], 1978, T. 7, 662 p. Available at: http://sum.in.ua/s/socialjnyj 
8. Kyrydon A. Mental'ni imperatyvy ukrayins'koho suspil'stva: “zsuvparadyhm” v umovak hutverdzhennya totalitaryzmu / A. Kyrydon // Aktual'ni problem vitchyznyanoyi ta vsesvitn'oy iistoriyi. Zbirnyk naukovyk hprats'. Naukovi zapysky Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, [Mental imperatives of Ukrainian society: "paradigm shift" in a strengthening of totalitarianism], Vol. 15, 2009, Pp.41-49. 
9. Ravlinko Z.P. Zaboronadyskryminatsiyi: zahal'noteoretychnedoslidzhennya: avtoref. dys. k.yu.n. : 12.00.01 [Non-discrimination: General studies], Lviv, 2016, 27 p. 
10. Slovnyk inshomovnykh sliv / Pid red. O.S. Mel'nychuka [Dictionary of foreign words] Kyiv, Holovna redaktsiya Ukrayins'koyi radyans'koyi entsyklopediyi, 1985, 964 p. 
11. Bahnyuk A. L., Starodubets' V. O. Filosofiya. Ch.2. Ontolohiya. Hnoseolohiya. Sotsial'nafilosofiya [Philosophy. Part 2. Ontology. Epistemology. Social Philosophy] Ternopil', Starodubets' Publ., 2005, 412 p. 
12. Kyung G. Tserkov' [The church] Moscow, BBN Publ., 2012, 667 p. 
13. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva / Instytutderzhavyipravaim. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny, YuriyIvanovychRymarenko [A small encyclopedia of ethnicstate] Kyiv, Heneza Publ., Dovira, 1996, 942 p.

I. Koval «Mentality in the positive legal field» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/mentality-positive-legal-field