The mutual influence and interrelation of civil society and the state as a unified whole

2017;
: pp. 185 - 192

D. Skovronskyy «The mutual influence and interrelation of civil society and the state as a unified whole» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Civil society asks dynamic welfare state plays in its existence developmental role. Therefore, the level of civil society and the level of the welfare state concepts are interrelated. In fact, civil society is a mechanism for the further development of the functional structure developed forms of welfare state. It is not only a condition for the full realization of the general characteristics of social support in the social state, but also a mechanism combining civil and social rights is an effective way to legitimize the legal nature of social policy.

1.Stukalov A. V. Suchasna sotsial'na derzhava yak rezul'tat istorychnoho rozvytku kontseptu ideal'noyi derzhavy Platona. [The modern welfare state as a result of the historical development of the concept of the ideal state Plato]. Filosofs'ki ta metodolohichni problemy prava. 2016, Vol.1, pp. 127 -138. 
2. Dyehtyar A.O. Sotsial'na derzhava v sytuatsiyi suchasnykh vyklykiv ta mistse v niy filantropiyi. [The welfare state in a situation of current challenges and place of philanthropy]. Publichne uryaduvannya. 2016, Vol. 3, pp.50–59. 
3. Novgorodcev P. I. Pravo na dostojnoe chelovecheskoe sushhestvovanie. Sochinenija. [The right to a decent human existence]. Moscov, 1995. 480 p. 
4. Ryabov S. H. Politolohichna teoriya derzhavy. [Political scientists state theory]. Kiev, “Tandem” Publ., 1996. 240 p. 
5. Gellner Je. Uslovija svobody : Grazhdanskoe obshhestvo i ego istoricheskie superniki. [Terms of Freedom: Civil society and its historical rivals]. – Moscov, 2004. 240 p. 
6. Rechic'kij V. V. Konstitucionalizm : Ukrainskij opyt. [Constitutionalism: Ukrainian experience],– Kharkov , “Folio”Publ. , 1998.160 p. 
7. Zayets' A. P. Pravova derzhava v konteksti novitn'oho ukrayins'koho dosvidu. [The rule of law in the context of modern Ukrainian experience], Kiev,”Parlament” Publ. , 1999. 245 p. 
8. Pavlenko R. Dynamika hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini. [The dynamics of civil society in Ukraine]. Nova polityka. 1996, Vol.5, pp. 16-26. 
9. Kyrychenko S. O. Shlyakhy formuvannya hromadyans'koho suspil'stva i pravovoyi derzhavy. [Ways of formation of civil society and rule of law] . Kiev,”Lohos” Publ., 1999. 84 p. 
10. Bezrodna V. I. Osoblyvosti stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini u konteksti modernizatsiyi. [Features of civil society in Ukraine in the context of modernization]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky. In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny. Kiev, 2002, Vol. 17, pp. 481–484. 
11. Shmitter F. Razmyshlenija o grazhdanskom obshhestve i konsolidacii demokratii. [Reflections on civil society and the consolidation of democracy]. Polis. Politicheskie issledovanija: nauchnyj i kul'turno-prosvetitel'skij zhurnal. Ros. akad. nauk. 1996, Vol. 5, pp. 16–27.
12. Vayz Ch. Chynovnytstvo pid parlaments'kym kontrolem. [The bureaucracy under parliamentary control]. Visn. Prohramy spryyannya parlamentovi Ukrayiny. 02.06.1996, pp. 2–4. 
13. Suvaydan Kh. Sotsial'na derzhava: struktura ta lohika ponyattya. [The welfare state, structure and logic concepts]. Filosofs'ki obriyi. 2001, Vol. 6, pp. 49–60. 
14. Tatsiy V. Funktsionuvannya derzhavnoyi vlady v aspekti konfliktolohiyi. [The functioning of the government in terms of ConflictPravo Ukrayiny]. Pravo Ukrayiny. 1997, Vol. 8, pp. 29–35.