Тheory and practice of civil society historical and legal experience of Ukraine

2017;
: pp. 11-20

T. Harasymiv, T. Dasho «Theory and practice of civil society historical and legal experience of Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article provides a comprehensive analysis of the concept of civil society as a political and legal phenomenon. The analysis of source material that characterizes the process of development of the views of civil society in Ukraine. The evolution of the concept of civil society in the works of Ukrainian thinkers, including S. Orzechowski–Roxolan, M. Kostomarov, М. Drahomanov, І. Franko et al. The peculiarities of the concept of civil society context. XIX – beg. XX century. in the works of prominent Ukrainian figures. Done scientific analysis of the problems of building a civil society in modern conditions and ways to implement them in practice.

1. Orіkhovs'kii-Roksolan S. Napuchennya pol's'komu korolevі Sigіzmundu Avgustu (1543) [Napuchennya polskomu korolevі Sigіzmundu Augustus (1543)]. History of political and legal doctrines
[reader for jurid. Universities and Faculty s]; Nat. jurid. Acad. Ukraine named. Yaroslav the Wise; comp.and Society. Ed. GG Dolenko. Kharkiv: Fact Publ, 2000. p. 275.
2. Podolyns'kyy S. A. Vybrani tvory [Selected works]. compilation., preface and notes LY Korniychuk; Kiev. nat. economy. Univ. Kiev, 2000. 326 p.
3. Terlets'kyy O. Istoriya Ukrayiny vid 1728 do 1917 r. [History of Ukraine from 1728 to 1917]. L'viv: Prosvita Publ, 1936. 104 p.
4. Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny vid 16.07.1990 r. [Declaration of State Sovereignty of Ukraine of 16.07.1990 p.]. Supreme Council of Ukraine. 1990. № 31. Art. 429.
5. Konstytutsiya Ukrayiny: Iz zminamy, vnesenymy z·hidno iz Zakonom # 2222-IV vid 08.12.2004 r. [The Constitution of Ukraine, amended according to the Law № 2222-IV of 08.12.2004 p.]. Kiev: Veles Publ., 2008. 48 p.
6. Odyntsova A. V. Hrazhdanskoe obshchestvo: proshloe, nastoyashchee, budushche [Civil Society: Past, Present and Future]. Socio-Political Sciences. 1991. Vol. 12. pp. 40-51.
7.Hurzhiy O. I. Pravo v ukrayins'kiy kozats'kiy derzhavi, (druha polovyna KhVII – KhVIII st.) [Right in the Ukrainian Cossack state (second half XVII–XVIII century)]. Kiev: AN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny Publ, 1994. 222 p.
8. Pas'ko I. Hromadyans'ke suspil'stvo i natsional'na ideya: Ukrayina na tliyevropeys'kykh protsesiv: Komparatyvni narysy [Civil society and national idea: Ukraine against the background of European processes, comparative essays]. Donets'k: Skhidnyy vydav. Dim Publ, 1999.184 p.
9. Prylous A. My – meta i zasib, abo Pravyla spivzhyttya dlya dushi ta ekonomiky [We – the goal and the means, or the rules of coexistence for the life and economy]. Voice of Ukraine. 2002 May 28. p. 7.
10. Kravchenko I. I. Kontseptsiya grazhdanskogo obshchestva v filosofskom razvitii [The concept of civil society in philosophical development]. Polis.1991. No 5. pp. 126–139.
11. Pavlenko R. Dynamikahromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [The dynamics of civil society in Ukraine]. New policy. 1996. No5. pp. 17-23.
12. Ryabchuk M. Vid Malorosiyi do Ukrayiny: Paradoksy zapizniloho natsiyetvorennya [From Little Russia to Ukraine: Paradoxes belated Nation Building]. Kiev: Krytyka, 2000. 272 p.
13. Naperedodni. Ukrayina na rubezhi tysyacholit'. Ekspertni otsinky. [On the eve. Ukraine at the turn of the millennium. Expert assessments]. Kiev, 2000. pp. 23–35, 77, 91.
14. Shynkaruk V. Hromadyans'ke suspil'stvo, derzhava, ideolohiya [Civil society, the state ideology]. State building. 1993. No 5. pp. 53–56.
15. Vozzhenikov A. V. Natsional'naya bezopasnost': teoriya, politika, strategiya: monografiya [National Security: Theory, Policy, Strategy: the monograph]. Moscow: NPO “Modul'” Publ, 2000. 240 p.
16. Kratkii politologicheskii slovar' [Brief Political Science Dictionary]. pod red. S. G. Ryabova, Z. I. Timoshenko. Kiev: RAPO “Ukrvuzpoligraf” Publ, 1992. 104 p.
17. Kin Dzh. Hromadyans'ke suspil'stvo. Stari obrazy, nove bachennya [Civil society. The old images, a new vision]. Kiev: K.I.S.; ANOD Publ, 2000. 246 p.
18. Politolohiya: pidruch. dlya stud. un-tiv [Political science: textbook. for students. un-ing]. za red. O. I. Semkiva. Lviv: Svit Publ, 1993. 592 p.
19. Oliynyk A. Yu. Teoriya derzhavy i prava: navch. posib. [Theory of law: teach. guidances.]. A. Yu. Oliynyk, S. D. Husaryev, O. L. Slyusarenko; Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2001. 200 p.
20. Shemshuchenko Yu. S. Hromadyans'ke suspil'stvo [Civil society] // Legal Encyclopedia: [6 vols.] / Redkol .: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.). Kiev: Ukr. entsykl.Publ, 1998. Vol.1. pp. 646–647.
21. Andrusyak I. Blysk i zlydennist' ukrayins'koyi natsional-demokratiyi: Politolohichne ese [Shine and poverty Ukrainian national democracy Politological essay]. Kiev: Smoloskyp Publ, 1999. pp. 54–55.