Тhe principle of legality in the work of public administration: methodological principles

2017;
: pp. 279-283

A. Marushiy «The principle of legality in the work of publicadministration: methodological principles»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to clarifying the content and nature of the principle of legality in the work of public administration, which in terms of establishing constitutional democracy in the years after independence, Ukraine step by step acquires its real content, but current realities require understanding of theoretical and methodological foundations of its software.

 

1. Zadorozhnyy Yu. Zapochatkuvannya Ryms’kym pravom pryntsypiv prava u krayinakh romanohermans’koyi pravovoyi sim”yi [The beginning of Roman law principles of law in the countries of Romano-Germanic legal family]. Pravo Ukrayiny, 2010, Vol. 3, 272–276 рр.
2. Pukhtets’kaA. Yevropeys’ki pryntsypy administratyvnoho prava : ponyattya i systema [The European principles of administrative law : concept and system]. Pravo Ukrayiny, 2006, Vol. 10, 15–19 рр.
3. Kondakov N. I. Logicheskij slovar’-spravochnik [Logical dictionary-reference book]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 720 р.
4. Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz’ko 20 tys. sliv i slovospoluchen’ [Modern dictionary of foreign words : about 20 thousand words and phrases]. Kyiv, Trust Publ., 2006. 789 р. 5. Rabinovych P. M. Osnovy zahal’noyi teoriyi prava ta derzhavy [General theory of law and state]. Kharkov, Konsum Publ., 2002. 160 р.
6. Pukhtets’ka A. A. Yevropeys’ki pryntsypy administratyvnoho prava ta Yevropeys’kyy informatsiynyy prostir (naukovo-informatsiyne vydannya) [The European principles of administrative law and European information space (research and information publication)]. Kyiv, 2007, 88 р.
7. ZazhickijV. I. Pravovye principy v zakonodatel’stve Rossijskoj Federacii [The legal principles in the legislation of the Russian Federation]. State and law, 1996, Vol. 11, 38–44 рр.
8. HorbunovaL.M. Pryntsypy zakonnosti u normotvorchiy diyal’nosti orhaniv vykonavchoyi vlady [The principles of legality in rule-making activities of the Executive authorities]. Kiev, Jurincom Inter Publ., 2008, 240 р.
9. Bahlay M. V., Tumanov V. A. Malaya эntsyklopedyya konstytutsyonnoho prava [Small encyclopedia of constitutional law]. Moscow, 1998, 143 р.
10. FridinskijS. P. Zakonnost’ normotvorchestva kak uslovie obespechenija prav i svobod cheloveka i grazhdanina [The legitimacy of rulemaking as a condition of ensuring the rights and freedoms of man and citizen]. Prava cheloveka v Rossy’y’ y’ pravozashhy’tnaya deyatel’nost’ gosudarstva, St Petersburg, 2003, 118 р.
11. Osaulenko O. Zmicznennya zakonnosti u pravozastosovnomu procesi [Strengthening the rule of law enforceability in the process]. Pravo Ukrayiny, 2004, Vol. 12, 61–68 рр.
12. Korkunov N.M. Y’story’ya fy’losofy’y’ prava: posoby’e k lekcy’yam [The history of the philosophy of law: a Handbook for the lectures]. St Petersburg, 1896, 270 р. 13. Stuchka P.Y’. Ucheny’e o sovetskom gosudarstve y’ ego konsty’tucy’y’ [The doctrine of the Soviet state and its Constitution]. Lviv, Gostekhizdat Publ., 1931, 288 р.
14. Yushhy’k O.I. Pravova reforma: zagal’ne ponyattya, problemy’ zdijsnennya v Ukrayini [Legal reform: a General concept, issues of implementation in Ukraine]. Kiev, Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1997, 192 р.