Рhilosophical and legal smyslozmistovnoho measurement problem deviant consciousness

2017;
: pp. 78-82

T. Harasymiv «Philosophical and legal smyslozmistovnoho measurement problem deviant consciousness»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to one of the main problems of philosophy of law, namely the phenomenon of deviant minds, including its smyslozmistovniy essence. The attention is focused on solving the fundamental problem of social science: the study of the meaning and content of the factors that motivate people to deviant minds. The author analyzes the determinants that influence the formation of deviant consciousness and its manifestations.
 

1. Zhivkovich L. Teoriya sotsial'nogo otrazheniya [Theory of social reflection]. per. s serbskokhorvatskogo I. Eleza. M.: Progress Publ, 1969. 455 p.
2. Kopnin P. V. Ideya kak forma myshleniya [Idea as a form of thinking]. Kiev, 1963. p. 90.
3. Korshunov A. M. Teoriya otrazheniya i tvorchestvo [Theory of reflection and creativity]. Moscow, 1972. p. 78.
4. Dmitrienko Yu. M. “Osevoe vremya” i pravovoe soznanie (v kontekste issledovanii filosofov prava Natsional'noi yuridicheskoi akademii im. Ya. Mudrogo) ["Axial time" and legal consciousness (in the context of studies of philosophers of law at the National Law Academy named after J. Mudry)]. Naukovo-teoretichnі zdobutki Slobіds'koї Ukraїni : fіlosofіya, relіgіya, kul'tura. Zbіrnik naukovikh statei. Kharkiv: Kursor Publ, 1998. pp. 39–41.
5. Dmytriyenko Yu. M. Chasopys “Vira i Rozum” u dukhovnomu vidrodzhenni Ukrayiny [The magazine "Faith and Reason" in the spiritual revival of Ukraine]. Yu. M. Dmytriyenko, I. V. Dmytriyenko, V. O. Chefranov, I. O. Orlov, K. M. Orobets'. Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids'koyi Ukrayiny : pro chasopys “Vira i Rozum”, yoho problematyku. Zb. nauk. prats'. Kharkov: Kursor Publ, 1999. pp. 11–15.
6. Dmytriyenko Yu. M. Do pytannya henezysu ukrayins'koyi natsional'noyi samosvidomosti v yiyi spadkoyemnosti [On the question of the genesis of Ukrainian national identity in its succession]. Naukovyy visnyk. Filosofiya. Kharkiv: KhDPU im. H. S. Skovorody Publ, 1998. Vol. 1. pp. 107–114.