Administrative and legal aspects of activities of law-enforcement bodies in the protection of the rights of ownership

2017;
: 144 - 150
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with administrative and legal aspects of law enforcement for the protection of property rights. The investigation of the current state of administrative and legal relations in the sphere of protection of property rights. Considered the tasks assigned to the state police to protect property rights.

1. Zakon Ukrayiny “Pro mistseviderzhavniadministratsiyi”vid 25.03.2017, № 1862-19 [On local state administrations]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14. 
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administratyvnykh pravoporushen’ sered nepovnolitnikh : dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 [Prevention of administrative offenses among minors. Kiev. 2002. 226 р. 
3. Lychenko I. O. Administratyvno-pravovyy zakhyst prava vlasnosti v Ukrayini : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 [Administrative and legal protection of property rights in Ukraine. Lviv. 2009. 264 p. 
4. Pechnykov N. P. Profylaktyka pravonarushenyy y preduprezhdenye prestuplenyy : uchebnoe posobye Prevention of crime and crime prevention: a manual. Tambov: Publishing house of Tamb. State. Tech. University. 2006. 72 р. 
5. Kazantseva O. L. Vzaymodeystvye orhanov hosudarstvennoy vlasty subъektov Rossyyskoy Federatsyy y orhanov mestnoho samoupravlenyya v uslovyyakh hosudarstvenno-pravovoy tsentralyzatsyy : avtoref. dyss. nasoys. uchen. step. kandyd. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 “Konstytutsyonnoe pravo, munytsypal’noe pravo” Interaction of bodies of state power of the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies in the conditions of state-legal centralization. Barnaul. 2011. 25 р. 
6. Pashkovs’ka M. V. Orhanizatsiyno-pravovi zasady vzayemodiyi militsiyi ta psykholohichnoy isluzhby u profilaktytsi zlochynnosti nepovnolitnikh Organizational and legal bases of police and psychological service interaction in prevention of juvenile loyalty. Analytical Comparative Law. Vol. 3–1. 2013. P. 320–323.
7. Bakhrakh D. N., Rossinsky B. V., Starilov Yu. N. Admynystratyvnoe pravo : uchebnyk Administrative Law: [textbook]. Moscow: Norma Publ., 2007. 816 p. 
8. Servets’kyy I. V., Chyzh S. V. Deyaki problemy koordynatsiyi diyal’nosti OVS Ukrayiny z profilaktyky zlochyniv Some Problems of Coordination of Offenses of Ukraine Offenses in Crime Prevention. Law. 2013. 
Vol. 12. рр. 44–51. 
9. Ivanov Yu. F., Dzhuzha O. M. Kryminolohiya Criminology. Kуiv. Palyvoda A. V. Publ. 2006. 64 p. 
10. Kozlov Yu. M. Frolov E. S. Nauchnaya orhanyzatsyya upravlenyya y pravo. Scientific organization of management and law. Moscow: Yzd-vo MHU Publ., 1986. 245 р. 
11. Zhalynskyy A. Е., Kostytskyy M. V. Еfektyvnost’ profylaktyky prestuplenyy y krymynolohycheskaya ynformatsyya Effectiveness of crime prevention and criminological information. Lviv: Vishcha school Publ., 1980. 212 р. 
12. Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny : pidruchnyk Аdministrative law of Ukraine. Kуiv: Yurinkom Inter Publ., 1999. 736 р. 
13. Mel’nyk I. V. Zastosuvannya zakhodiv administratyvnoho prymusu v umovakh rozbudovy pravovoyi derzhavy : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 Application of measures of administrative coercion in conditions of development of a law-governed state. Kуiv, 2004. 182 р. 
14. Shevchuk O. M. Zasoby derzhavnoho prymusu u pravoviy systemi Ukrayiny : dys... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 Means of state coercion in the legal system of Ukraine. Kharkov, 2003. 187 p.

I. Komarnytska «Administrative and legal aspectsof activities of law-enforcement bodiesin the protection of the rights of ownership» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15-2017/administrative-and-legal-aspects-activities