Адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності. Здійснено дослідження сучасного стану адміністративних та правових відносин у сфері захисту права власності. Розглянуто завдання, які поставила держава перед правоохоронними органами щодо захисту права власності.

1. Zakon Ukrayiny “Pro mistseviderzhavniadministratsiyi”vid 25.03.2017, № 1862-19 [On local state administrations]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14. 
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administratyvnykh pravoporushen’ sered nepovnolitnikh : dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 [Prevention of administrative offenses among minors. Kiev. 2002. 226 р. 
3. Lychenko I. O. Administratyvno-pravovyy zakhyst prava vlasnosti v Ukrayini : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 [Administrative and legal protection of property rights in Ukraine. Lviv. 2009. 264 p. 
4. Pechnykov N. P. Profylaktyka pravonarushenyy y preduprezhdenye prestuplenyy : uchebnoe posobye Prevention of crime and crime prevention: a manual. Tambov: Publishing house of Tamb. State. Tech. University. 2006. 72 р. 
5. Kazantseva O. L. Vzaymodeystvye orhanov hosudarstvennoy vlasty subъektov Rossyyskoy Federatsyy y orhanov mestnoho samoupravlenyya v uslovyyakh hosudarstvenno-pravovoy tsentralyzatsyy : avtoref. dyss. nasoys. uchen. step. kandyd. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 “Konstytutsyonnoe pravo, munytsypal’noe pravo” Interaction of bodies of state power of the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies in the conditions of state-legal centralization. Barnaul. 2011. 25 р. 
6. Pashkovs’ka M. V. Orhanizatsiyno-pravovi zasady vzayemodiyi militsiyi ta psykholohichnoy isluzhby u profilaktytsi zlochynnosti nepovnolitnikh Organizational and legal bases of police and psychological service interaction in prevention of juvenile loyalty. Analytical Comparative Law. Vol. 3–1. 2013. P. 320–323.
7. Bakhrakh D. N., Rossinsky B. V., Starilov Yu. N. Admynystratyvnoe pravo : uchebnyk Administrative Law: [textbook]. Moscow: Norma Publ., 2007. 816 p. 
8. Servets’kyy I. V., Chyzh S. V. Deyaki problemy koordynatsiyi diyal’nosti OVS Ukrayiny z profilaktyky zlochyniv Some Problems of Coordination of Offenses of Ukraine Offenses in Crime Prevention. Law. 2013. 
Vol. 12. рр. 44–51. 
9. Ivanov Yu. F., Dzhuzha O. M. Kryminolohiya Criminology. Kуiv. Palyvoda A. V. Publ. 2006. 64 p. 
10. Kozlov Yu. M. Frolov E. S. Nauchnaya orhanyzatsyya upravlenyya y pravo. Scientific organization of management and law. Moscow: Yzd-vo MHU Publ., 1986. 245 р. 
11. Zhalynskyy A. Е., Kostytskyy M. V. Еfektyvnost’ profylaktyky prestuplenyy y krymynolohycheskaya ynformatsyya Effectiveness of crime prevention and criminological information. Lviv: Vishcha school Publ., 1980. 212 р. 
12. Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny : pidruchnyk Аdministrative law of Ukraine. Kуiv: Yurinkom Inter Publ., 1999. 736 р. 
13. Mel’nyk I. V. Zastosuvannya zakhodiv administratyvnoho prymusu v umovakh rozbudovy pravovoyi derzhavy : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 Application of measures of administrative coercion in conditions of development of a law-governed state. Kуiv, 2004. 182 р. 
14. Shevchuk O. M. Zasoby derzhavnoho prymusu u pravoviy systemi Ukrayiny : dys... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 Means of state coercion in the legal system of Ukraine. Kharkov, 2003. 187 p.

I. Komarnytska «Administrative and legal aspectsof activities of law-enforcement bodiesin the protection of the rights of ownership» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15-2017/administrative-and-legal-aspects-activities

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => TSpUWxcFoIix_NyrXoF5f2f0HorfM3EI0gvsINthSAQ [:db_insert_placeholder_1] => TSpUWxcFoIix_NyrXoF5f2f0HorfM3EI0gvsINthSAQ [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13183;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 10:55:10.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679903710 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).