Perspectives modernization law enforcement bodies under globalization

2017;
: 219 - 224

R. Shaі «Perspectives modernization law enforcementbodies under globalization» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the problems in the enforcement of the state, which is under the influence of European integration and globalization processes requires immediate upgrading, which would make it possible to create an effective modern system of law enforcement.

1. Voytovych R. Osoblyvosti diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalizatsiyi. R. Voytovych. Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny.[Features of civil servants in the context of globalization]. 2006. No 3. pp. 20–23. 
2. Reformyrovanye polytsyy v stranakh Evropы: Protsess y prohress P. Abrakham, D. Bakrach, A. Bek y dr.; pod red. M. Kaparyny, O. Marynyna; predyslovye A. N. Yarmыsha [Reforming police in the countries of Europe: Process and Progress]. Kiev. : Zadruha, 2005. p. 31. 
3. Pashulya H. Ya. Orhany vnutrishnikh sprav yak element aparatu derzhavy v umovakh hlobalizatsiyi : avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk : 12.00.01 – teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen' Halyna Yaroslavivna Pashulya ; Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka politekhnika” [Police as part of the state apparatus under the conditions of globalization: the dissertation thesis for the degree of candidate of legal sciences 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines]. L'viv, 2015. 24 p. 
4. Sobol' Ye. Yu. Dosvid orhanizatsiyi ta diyal'nosti politsiyi providnykh krayin Yevropy . Ye. Yu. Sobol', S. S. Kolomoytsev . Forum prava. [Experience the police organization and the leading European countries]. 2012. No 31(2). pp. 461, 463. 
5. Luneev V. V. Modernyzatsyya v uslovyyakh prestupnosty. YHP RAN.[ Modernization in terms crime] 2011 http://igpran.ru/articles/2955/ 
6. Zozulya Ye. Pidhotovku suchasnoho pravookhorontsya – na riven' yevropeys'kykh standartiv. Ye. Zozulya. Viche.[Preparation modern guardian - the level of European standards]. 2014. No 4 [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: http://www.viche.info/journal/4070/. 
7. Fedchenko O. Struktura politseys'kykh orhaniv derzhav YeS ta pravove rehulyuvannya yikh diyal'nosti [The structure of the police authorities of the EU and the regulation of their activities]/ Aktual'ni problemy upravlinnya ta sluzhbovo-operatyvnoyi diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav u suchasnyy period rozvytku derzhavnosti Ukrayiny : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.,[ Actual problems of management and service and operational work of the police in the current period of independence of Ukraine, All-Ukrainian. nauk. and practical. Conf. ] (Kyiv, 26 zhovt. 2007y.). Kyiv.: MP “Lesya”, 2008. 
p. 73. 
8. Rizvi G. Reinventing Government: Putting democracy and social justice back into discourse. Discussion Paper for 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, [Reinventing Government: Putting democracy and social justice back into discourse ]24–27 May 2005, Seoul (Republic of Korea). 38 p. 
9. Greene J. Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enfortsement: Implementing Tsommunity-Based Politsing . Brodeur J. P. [Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enfortsement: Implementing Tsommunity-Based Politsing].1998. p. 146.