Effective development and functioning of the market of medical services in the conditions of globalization and integration processes in health

2017;
: 227 - 235

Y. Yanchak «Effective development and functioningof the market of medical services in the conditionsof globalization and integration processes in health» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The author clarified the concept of “medical service” identified the characteristics and features of medical services. Define the role and place of health services in the health system. It is proved that an important condition for the development of medical services market in Ukraine is strengthening the innovation capacity of the health system. Argued that the medical service lies in the specific activities of the medical staff for the implementation of specific measures for the prevention, diagnosis, treatment, administrative, management and other actions aimed at maintaining, strengthening, improving, reproduction of individual and community health.

1. Natsional’na stratehiya reformuvannya systemy okhorony zdorov"ya v Ukrayini na period 2015–2020 rokiv [National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015–2020]. Available at: http://moz.gov.ua. 
2. Bobrysheva O. V. Efektyvnyy rozvytok ta funktsionuvannya rynku medychnykh posluh v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky ta intehratsiynykh protsesiv v okhoroni zdorov"ya [Effective development and functioning of the market of medical services in the conditions of globalization of the economy and integration processes in health care]. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series “Economics”. 2014, Vol. 8–2, 12–18 рр. 
3. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 53 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya chastyny tret’oyi statti 49 Konstytutsiyi Ukrayiny “u derzhavnykh i komunal’nykh zakladakh okhorony zdorov`ya medychna dopomoha nadayet’sya bezoplatno” (sprava pro bezoplatnu medychnu dopomohu) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 53 people’s deputies of Ukraine regarding the official interpretation of the provision of part three of Article 49 of the Constitution of Ukraine “in state and communal institutions of health care medical assistance is provided free of charge” (the case of free medical aid)]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua. 4. Pro poryadok kontrolyu yakosti medychnoyi dopomohy [On the procedure for quality control of medical care]. Order of the Ministry of Health of Ukraine on September 28, 2012. 
5. Pro orhanizatsiyu kliniko-ekspertnoyi otsinky yakosti medychnoyi dopomohy [About the organization of clinical and expert assessment of the quality of medical care]. Order of the Ministry of Health of Ukraine on August 06, 2013. 
6. Pro monitorynh klinichnykh indykatoriv yakosti medychnoyi dopomohy [On monitoring of clinical indicators of quality of medical care]. Order of the Ministry of Health of Ukraine on September 11, 2013. 
7. Ryzhkova Ye. Yu. Pravovi aspekty rehlamentatsiyi kontrolyu yakosti nadannya medychnykh posluh [Legal Aspects of Regulating the Quality Control of Medical Services Provision]. Law and Society. 2014, Vol. 1–2, 162–167 рр. 
8. Pro zatverdzhennya Yedynoho terminolohichnoho slovnyka (Hlosariy) z pytan’ upravlinnya yakosti medychnoyi dopomohy [On Approval of the Unified Terminology Dictionary (Glossary) on Quality Assurance Management]. Order of the Ministry of Health of Ukraine. Available at: http://moz.gov.ua. 
9. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov"ya [Fundamentals of the Ukrainian legislation on health care]. Law of Ukraine on November 19, 1992. 
10. Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On consumer rights protection]. Law of Ukraine on May 12, 1991. Available at: http: //zakon5.rada.gov.ua. 
11. Smotrov O. I. Dohovir shchodo oplatnoho nadannya medychnykh posluh kand. diss. [Contract for the payment of medical services kand. diss]. Kharkiv, 2003, р. 18. 
12. Tihomirov A. V. Medicinskoe pravo. Prakticheskoe posobie (Medical law. Practical Handbook). Moscow, StatutePubl., 1998, 408 р. 
13. Chekhun O. V. Nadannya platnykh medychnykh posluh: tsyvil’no-pravovi aspekty [Granting paid medical services: civil-law aspects]. The journal of the Kyiv University of Law.2010, Vol. 2, 213–215 рр.