Judicial examination of objects of intellectual property, as one of sources of proofs in criminal realization

2017;
: 255 - 260

L. Hula «Judicial examination of objectsof intellectual property,as one of sources of proofs in criminal realization»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The question of concept and maintenance of realization of judicial examination  is considered in the field of intellectual property during pre-trial investigation. The order of realization of judicial examination  is described in the field of intellectual property. The basic types of over judicial  examinations  are brought in the field of intellectual property. The task of judicial expert is outlined at  investigational objects of intellectual property. Basic circumstances are certain that, set by judicial examinations in the field of intellectual property that subject to proving in criminal realizations. 

1. Cyvilnyj kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy Publ. 2003. Vol. 40–44. Р. 256. Available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua 
2. Finansovo-ekonomichnyj slovnyk. A. G. Zagorodnij. G. L.Voznjuk. 3-te vyd. dop. i pererob. [Financial and economic dictionary]. Lviv. Vydavnyctvo Lvivskoi politehniky Publ. 2011. 844 p. 
3. Osnovy sudovoi ekspertyzy. navchalnyj posibnyk dlja fahivciv. jaki majut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikaciju sudovogo eksperta. avt. uklad. L. M. Golovchenko, A. I. Lozovyj, E. B. Simakova-Jefremjan ta in. [Basics of forensics]. Harkiv. Pravo Publ. 2016. 928 p. 
4. Jedynyj zvit pro kryminalni pravoporushennja za 2016 r.[The only report criminal offenses for 2016]. Kyiv. GPU Publ. 40 p. 
5. Ekspertyza u sudochynstvi Ukrainy nauk. prakt. posib. za zag. red. V. G. Goncharenka, I. V. Gory [Examination proceedings in Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p. 
6. Ekspertyza objektiv intelektualnoi vlasnosti [Examination of intellectual property]. Available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua 
/7. Lynnik N. V. Opredelenie usherba ot narushenija patenta. V. B. Shahnovskaja. pod red. G. V. Bromberga [Determination of damages from patent infringement]. Moskva. VNIIPI Publ. 1994. 46 p. 
8. Butnik-Siverskyj O. B. Teoretychni peredumovy vyznachennja rozmiru zbytkiv vid porushennja majnovyh prav intelektualnoi vlasnosti [Theoretical background determine the amount of damage from the violation of intellectual property rights]. Intelektualna vlasnist Publ. 2013. Vol. 6. pp. 32–42.
9. Efimov A. N. Ocenka ushherba ot rasprostranenija kontrafaktnyh kopij programi  [Estimation of damage from distribution of counterfeit copies of the program]. Moskovskij ocenshhik Publ. 2000. Vol. 5. Available at: http://kise.ua/golovna/ekspertni-poslugi.html