The rights of intellectual property to scientific-pedagogical activities and their protection

2019;
: 174-179
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the situation in the field of intellectual property in Ukraine, discloses the concept of objects of intellectual activity and copyright, justifies the need to protect the intellectual activity of scientific and pedagogical workers, outlines further trends in the protection of received results of intellectual activity, proposed the creation of an effective system of legal regulation of intellectual activity scientific and pedagogical workers.

1. Pro avtors'ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrayiny' vid 23.12.1993 r. Vidomosti VerxovnoyiRady' Ukrayiny'. 1994. № 13. St. 64. 2. Pro naukovu ta naukovo-texnichnu diyal'nist': Zakon Ukrayiny'vid 26.11.2015 r. Vidomosti Verxovnoyi Rady' Ukrayiny'. 2016. № 3. St. 25. 3. Perelik osnovny'x vy'divmetody'chnoyi roboty' pedagogichny'x i naukovo-pedagogichny'x pracivny'kiv vy'shhy'x navchal'ny'xzakladiv: zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity' i nauky' Ukrayiny' vid 07.08.2002. № 50. URL:http://zakon3.rada.gov.ua. 4. Perelik osnovny'x vy'div naukovoyi roboty' naukovo-pedagogichny'xpracivny'kiv vy'shhy'x navchal'ny' zakladiv: zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity' i nauky'Ukrayiny' vid 07.08.2002. № 450. URL: http://zakon3.rada.gov.ua. 5. Yepifanova Yu. S. Avtors'ki pravanaukovo-pedagogichny'x pracivny'kiv vy'shhy'x navchal'ny'x zakladiv : avtoref. dy's. ... kand. yury'd.nauk : 12.00.03.. X., 2010. 16 s. 6. Kashy'nceva O. Avtors'ke pravo na naukovy'j tvir u sferi medy'cy'ny': ety'chni ta tvorchi aspekty' vy'ny'knennya. Teoriya i prakty'ka intelektual'noyi vlasnosti. 2013. № 6. S.19-26. 7. Soloshhuk M., Kapinos M.,, Lerantovy'ch E. Zaxy'st prav intelektual'noyi vlasnosti.Intelektual'na vlasnist'. 2008. № 11. S. 51-62. 8. Xary'tonova O. I. Pravovidnosy'ny' intelektual'noyivlasnosti, shho vy'ny'kayut' vnaslidok stvorennya rezul'tata tvorchoyi diyal'nosti (konceptual'nizasady'): [monografiya]. O.: Feniks, 2011. 346 s. 9. Shy'shka R. B. Oxorona prava intelektual'noyivlasnosti: avtors'ko-pravovy'j aspekt: [monografiya]. Xarkiv: Vy'd-vo Nacz. un-tu vnutr. sprav, 2002.368 s. 10. Yaroshenko S. V. Administraty'vno-pravovy'j zaxy'st prav intelektual'noyi vlasnosti .Advokat. № 6 (105). 2009. S. 36-38.https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2008.11.042

Komarnytska I. "The rights of intellectual property to scientific-pedagogical activities and their protection" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/rights-intellectual-property-scientific