Legal form as a category of administrative law` science

2017;
: 98 - 104

V. Bila «Legal form as a category of administrative law` science» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
University of the State fiscal service of Ukraine Department of Administrative Law and Process and Customs Safety

The main results of the study of the legal form as a category of the science of administrative law are highlighted in the article, clarified its axiological and ontological significance. The relation between the concept of “legal form” and the concepts such as “legal form of activity”, “legal form of realization of state functions”, “the form of law” are determined. It is stressed that the presence of a legal procedure is a mandatory feature of the legal form.

1. Kopnin P. V. Gnoseologicheskie i logicheskie osnovy nauki [Epistemological and logical foundations of science]. Moscow, Thought Publ, 1974, 568 р. 
2. Baturina Ju. B. Pravovaja forma i pravovoe sredstvo v sisteme ponjatij teori iprava, diss. kand. yury`d. nauk [Legal form and legal means in the system of concepts of the theory of law. Cand. legal. sci. diss.]. Moscow, 2001. 149 р. 
3. By`stry`k G. M. Pravovi formy` diyal`nosti derzhavy` v regulyuvanni suspil`ny`x vidnosy`n, diss. kand.yury`d. nauk [Legal forms of state activity in the regulation of social relations. Cand. legal. sci. diss.]. Ostroh, 2012. 22 р. 
4. Taraxony`ch T. I. Pravovi formy` diyal`nosti derzhavy` yak zasib funkcionuvannya mexanizmu pravovogo regulyuvannya [Legal forms of state activity as a means of functioning of the legal regulation mechanism]. Constitutional state, 2015, Vol. 26, 83–93 рр. 
5. Berzhel` Zh.-L. Obshhaya teory`ya prava [The general theory of law]. Moscow, NOTA BENE Publ, 2000, 576 р. 
6. Stukalenko O. V. Naukovi ponyattya, naukovi kategoriyi: spivvidnoshennya ponyat` [Scientific concepts, scientific categories: the ratio of concepts]. Available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=46435. 
7. Tenenbaum V. O. Gosudarstvo: sistema kategorij [State: system of categories]. Saratov: Izot Sarat. Un-that. 1971, 212 с. 
8. Vetjutnev Ju. Ju. Morfologicheskie aspekty pravovoj kommunikacii [Morphological aspects of legal communication]. Jurisprudence, 2014, Vol. 6 (317), 110–117 р. 
9. Kagan M. S. Izbrannye trudy v VII tomah (Selected works in VII vol.). St. Petersburg: Petrolis ID Publ, 2006, 356 р. 
10. Vasil’ev A. M. Pravovye kategorii: Metodologicheskie aspekty razrabotki sistemy kategorij teorii prava [Legal categories: Methodological aspects of the development of a system of categories of the theory of law]. Moscow, Legal literature Publ, 1976, 264 р. 
11. Gorsheneva V. M. Pravovye formy dejatel’nosti v obshhenarodnom gosudarstve [Legal forms of activity in a nationwide state]. Kharkiv: Kharkiv Institute of Law Publ, 1985, 84 р. 
12. Skakun O. F. Teoriya derzhavy` i prava [Theory of state and law]. Kharkiv, Consum Publ, 2009, 655 р. 
13. Obshhaja teorija prava i gosudarstva Pod red. V. V. Lazareva [The general theory of law and state]. Moscow, Lawyer Publ, 1996, 472 р. 
14. Skakun O. F. Teorija gosudarstva i prava [State and Law Theory]. Kharkiv, Consum Publ, 2000, 704 р. 
15. Zagal`na teoriya derzhavy` i prava [General theory of state and law]. Kharkiv, Right Publ, 2009, 584 р. 
16. Matuzov N. I. Teorija gosudarstva i prava [State and Law Theory]. Moscow, Lawyer Publ, 2001, 776 р. 
17. Suslova S. I. Pravovye formy zhilishhnyh otnoshenij. Dokt. diss. [Legal forms of housing relations Dokt. diss.]. Moscow, 2015, 479 р. 
18. Kodeks Ukrayiny` pro administraty`vni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Law of Ukraine on December 07, 1984. 
19. Kanunnikova N. G. Teoreticheskie aspekty form gosudarstvennogo upravlenija [Theoretical Aspects of Public Administration]. 2013, Vol. 5, 10–12 рр. 
20. Denisenko V. V. Legitimnost’ kak harakteristika sushhnosti prava. Vvedenie v teoriju (Legitimacy as a characteristic of the essence of law. Introduction to the theory). Moscow, Yurlitinform Publ, 2014, 184 р. 
21. Prijmachenko D. V. Admіnіstrativna dіjal’nіst’ mitnih organіv u sferі realіzacії mitnoї polіtiki derzhavi. Dokt. diss. [Administrative activity of customs bodies in the sphere of realization of the customs policy of the state Dokt. diss.]. Dnipropetrovsk, 2007, 469 р. 
22. Yakovlev I. P. Formy` i metody` publichnogo administruvannya u derzhavnij my`tnij spravi. Diss. kand.yury`d. nauk [Forms and methods of public administration in the state customs. Cand. legal. sci. diss.]. Odessa, 2016. 224 р. 
23. Kartuzova I. O. Administraty`vno-procedurne pravo [Administrative and procedural law]. Odessa, Legal literature Publ, 2008, 287 р.