Legal protection of professional training of state civil servants of Ukraine

2019;
: 163-168

Pierov A. "Legal protection of professional training of state civil servants of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

Authors:
1
applicant of the Department of Administrative, financial and banking law Educational-Scientific Institute of Law the name of Vladimir the Great MAUP

The article reveals the theoretical and practical aspects of administrative law, which regulate the problems related to vocational training of civil servants of Ukraine. The stages of civil service reform and relevant training of civil servants have been analyzed. It is proved that vocational training of civil servants is one of the important directions in the system of staffing  of public administration by highly effective and competent personnel. That professional training is the basis for increasing the efficiency of the state apparatus in Ukraine.

1. Averyanov V. B. Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zag .red. V. B. Averyanova. K.:Vydavnychyj Dim "In Yure", 2002. 668 s. 2. Bytyak Yu. P. Derzhavna sluzhba v Ukrayini: problemystanovlennya, rozvytku ta funkcionuvannya: dys. na zdobuttya nauk. stupenya dok. yuryd. nauk: 12.00.07/ Nacz. yuryd. akad. Ukrayiny im. Ya. Mudrogo. X., 2006. 421 s. 3. Kaganovska T. Ye. Kadrovezabezpechennya derzhavnogo upravlinnya v Ukrayini: monografiya. X.: XNU im.V. N. Karazina. 2010.330 s. 4. Kivalov S. V., Bila-Tiunova L. R. Publichna sluzhba v Ukrayini: pidruchnyk. Odesa: Feniks,2009. 688 s. 5. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 r. № 889-VIII: VidomostiVerxovnoyi Rady Ukrayiny. 2016. № 4. St. 92. 6. Pro zatverdzhennya Metodychnyрh rekomendacijshhodo skladannya indyvidualnoyi programy pidvyshhennya rivnya profesijnoyi kompetentnostiderzhavnogo sluzhbovcya: Nakaz NADS vid 20 kvitnya 2018 roku № 93/1. 7. Pro zatverdzhennya planuzaxodiv shhodo realizaciyi Koncepciyi reformuvannya systemy profesijnogo navchannya derzhavnyhsluzhbovciv, goliv miscevyh derzhadministracij, yih pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osibmiscevogo samovryaduvannya ta deputativ miscevyh rad: rozporyadzhennya Kabinetu MinistrivUkrayiny vid 10.05.2018 r. № 342-r. Uryadovyj kuryer. 2018. № 97. S. 3. 8. Pro zatverdzhennyaPolozhennya pro systemu profesijnogo navchannya derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhavnyhadministracij, yih pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovryaduvannya tadeputativ miscevyh rad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06 lyutogo 2019 roku № 106.Uryadovyj kuryer vid 21.02.2019 r. № 35. 9. Pro zatverdzhennya typovogo poryadku provedennyaocinyuvannya rezultativ sluzhbovoyi diyalnosti derzhavnyh sluzhbovciv. Postanova KMU vid 23.08.2017r. № 640. Uryadovyj kuryer vid 29.08.2017 r. № 159. 10. Pro shvalennya Koncepciyi reformuvannyasystemy profesijnogo navchannya derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhadministracij, yixpershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovryaduvannya ta deputativmiscevyh rad: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01.12.2017 r. № 974-r. Uryadovyjkuryer. 2017. № 247. 11. Strategiya reformuvannya derzhavnogo upravlinnya Ukrayiny na 2016-2021rr.: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 chervnya 2016 r. № 474-r. Oficijnyj visnykUkrayiny. 2016 r. № 55. S. 36.https://doi.org/10.1002/jhrm.21181