Question relatives as a design system of mentally structured rights

2017;
: 40 - 47

T. Harasymiv «Question relatives as a design systemof mentally structured rights» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The thesis explores deviant legal consciousness as a substructural system of mentally structured justice, its features are determined. It was found out that the proactive reflection in the deviant legal consciousness is a structural, spatial configurative relationship of a deviant legal consciousness with a modern transitional social being, during which there is a deviant reflection not only of this marginal legal state of the legal object, but and transgressive tendencies of its development in view of the evolutionary perspectives of non-marginal legal regulation of social relations that exist in the plane of change in the crisis cycle of social activity modern deviant Ukrainian legal consciousness, at least on the first non-crisis, low cycle of social activity.

1. Anokhin P. K. Operezhayushchee otrazhenie deistvitel’nosti [Anticipating reflection of reality]. Voprosy filosofii. 1962. No 7. pp. 35–42. 
2. Tugarinov V. P. Filosofiya soznaniya [Philosophy of consciousness]. Moscov, 1971. 364 p. 
3. Georgiev F. I. O predposylkakh i osobennostyakh soznaniya [About preconditions and peculiarities of consciousness]. F. I. Georgiev, G. F. Khrustov. Voprosy filosofii. 1995. No 10. pp. 21–32. 
4. Guberman I. M. Chudesa i tragedii chernogo yashchika [Miracles and the tragedy of the black box]. Moscov, 2009. 224 p. 
5. Biryukov B. V. Kibernetika v gumanitarnykh naukakh [Cybernetics in the humanities]. B. V. Biryukov, E. S. Geller. Moscov, 2003. 286 p. 
6. Stepanyan E. Kh. Ob otnositel’noi samostoyatel’nosti ideologii [About the relative independence of ideology]. Moscov, 2001. 424 p. 
7. Dmytriyenko Yu. M. Problemy dystantsiynoyi asymetriyi prava i zakonu u teoretychniy proektsiyi posttotalitarnoyi pravosvidomosti (do aktualizatsiyi idey P. I. Novhorodtseva pro pravovu derzhavu v konteksti zavdan’ suchasnoyi politychnoyi reformy) [Problems of distance asymmetry of law and law in the theoretical projection of post-totalitarian justice (to actualize the ideas of P. I. Novgorodtsev about the rule of law in the context of the tasks of modern political reform)]. Ideya pravovoyi derzhavy : istoriya i suchasnist’. Spetsial’nyy vypusk. Luhans’k : Luhans’ka akademiya vnutrishnikh sprav MVS im. 10-richchya nezalezhnosti Ukrayiny Publ. 2004. Ch. 2. pp. 46–54. 
8. Zhivkovich L. Teoriya sotsial’nogo otrazheniya [The theory of social reflection]. per. s serbskokhorvatskogo I. Eleza. Moscov: Progress Publ, 1969. 455 p. 
9. Harasymiv T. Pryrodni ta sotsial’ni determinanty formuvannya deviantnoyi povedinky lyudyny: filosofs’ko-pravovyy vymir: monohrafiya [Natural and Social Determinants of the Formation of Human Deviant Behavior: The Philosophical and Legal Dimension: monograph]. L’viv: L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2012. 420 p. 
10. Kopnin P. V. Ideya kak forma myshleniya [Idea as a form of thinking]. Kyiv, 2013. 128 p. 
11. Dmitrienko Yu. M. “Osevoe vremya” i pravovoe soznanie (v kontekste issledovanii filosofov prava Natsional’noi yuridicheskoi akademii
im. Ya. Mudrogo) [“Axial time” and legal consciousness (in the context of studies of philosophers of law at the National Law Academy named after J. Wise)] Naukovo-teoretichnі zdobutki Slobіds’koу Ukraуni : fіlosofіya, relіgіya, kul’tura. Zbіrnik naukovikh statei. Kharkiv: Kursor Publ, 1998. pp. 39–41. 
12. Dmytriyenko Yu. M. Chasopys “Vira i Rozum” u dukhovnomu vidrodzhenni Ukrayiny [The magazine “Faith and Reason” in the spiritual revival of Ukraine]. Yu. M. Dmytriyenko, I. V. Dmytriyenko, V. O. Chefranov, I. O. Orlov, K. M. Orobets’. Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids’koyi Ukrayiny : pro chasopys “Vira i Rozum”, yoho problematyku. Zb. nauk. prats’.  Kharkiv: Kursor Publ, 1999. рр. 11–15. 
13. Dmytriyenko Yu. M. Do pytannya henezysu ukrayins’koyi natsional’noyi samosvidomosti v yiyi spadkoyemnosti [The question of the genesis of Ukrainian national identity in its continuity] Yu. M. Dmytriyenko // Naukovyy visnyk. Filosofiya. Kharkiv: KhDPU im. H. S. Skovorody Publ, 1998. Vyp. 1. pp. 107–114.