Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості

T. Harasymiv «Question relatives as a design systemof mentally structured rights» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Ґрунтовно досліджено девіантну правосвідомість як підструктурну систему ментально структурованої правосвідомості, визначено її особливості. З’ясовано, що випереджувальне відображення у девіантній правовій свідомості – це такий структур-ний просторовий конфігураційно-становий зв’язок девіантної правової свідомості із сучасним перехідним суспільним буттям, у процесі якого відбувається девіантне відображення не тільки цього маргінально-правового стану правового об’єкта, але й трансгресивних тенденцій його розвитку з огляду на еволюційні перспективи немар-гінально-правового регулювання суспільних відносин, які існують у площині зміни кризового циклу соціальної активності сучасної девіантної української правосвідомості, щонайменше, на перший некризовий, низький цикл соціальної активності.

1. Anokhin P. K. Operezhayushchee otrazhenie deistvitel’nosti [Anticipating reflection of reality]. Voprosy filosofii. 1962. No 7. pp. 35–42. 
2. Tugarinov V. P. Filosofiya soznaniya [Philosophy of consciousness]. Moscov, 1971. 364 p. 
3. Georgiev F. I. O predposylkakh i osobennostyakh soznaniya [About preconditions and peculiarities of consciousness]. F. I. Georgiev, G. F. Khrustov. Voprosy filosofii. 1995. No 10. pp. 21–32. 
4. Guberman I. M. Chudesa i tragedii chernogo yashchika [Miracles and the tragedy of the black box]. Moscov, 2009. 224 p. 
5. Biryukov B. V. Kibernetika v gumanitarnykh naukakh [Cybernetics in the humanities]. B. V. Biryukov, E. S. Geller. Moscov, 2003. 286 p. 
6. Stepanyan E. Kh. Ob otnositel’noi samostoyatel’nosti ideologii [About the relative independence of ideology]. Moscov, 2001. 424 p. 
7. Dmytriyenko Yu. M. Problemy dystantsiynoyi asymetriyi prava i zakonu u teoretychniy proektsiyi posttotalitarnoyi pravosvidomosti (do aktualizatsiyi idey P. I. Novhorodtseva pro pravovu derzhavu v konteksti zavdan’ suchasnoyi politychnoyi reformy) [Problems of distance asymmetry of law and law in the theoretical projection of post-totalitarian justice (to actualize the ideas of P. I. Novgorodtsev about the rule of law in the context of the tasks of modern political reform)]. Ideya pravovoyi derzhavy : istoriya i suchasnist’. Spetsial’nyy vypusk. Luhans’k : Luhans’ka akademiya vnutrishnikh sprav MVS im. 10-richchya nezalezhnosti Ukrayiny Publ. 2004. Ch. 2. pp. 46–54. 
8. Zhivkovich L. Teoriya sotsial’nogo otrazheniya [The theory of social reflection]. per. s serbskokhorvatskogo I. Eleza. Moscov: Progress Publ, 1969. 455 p. 
9. Harasymiv T. Pryrodni ta sotsial’ni determinanty formuvannya deviantnoyi povedinky lyudyny: filosofs’ko-pravovyy vymir: monohrafiya [Natural and Social Determinants of the Formation of Human Deviant Behavior: The Philosophical and Legal Dimension: monograph]. L’viv: L’vivs’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2012. 420 p. 
10. Kopnin P. V. Ideya kak forma myshleniya [Idea as a form of thinking]. Kyiv, 2013. 128 p. 
11. Dmitrienko Yu. M. “Osevoe vremya” i pravovoe soznanie (v kontekste issledovanii filosofov prava Natsional’noi yuridicheskoi akademii
im. Ya. Mudrogo) [“Axial time” and legal consciousness (in the context of studies of philosophers of law at the National Law Academy named after J. Wise)] Naukovo-teoretichnі zdobutki Slobіds’koу Ukraуni : fіlosofіya, relіgіya, kul’tura. Zbіrnik naukovikh statei. Kharkiv: Kursor Publ, 1998. pp. 39–41. 
12. Dmytriyenko Yu. M. Chasopys “Vira i Rozum” u dukhovnomu vidrodzhenni Ukrayiny [The magazine “Faith and Reason” in the spiritual revival of Ukraine]. Yu. M. Dmytriyenko, I. V. Dmytriyenko, V. O. Chefranov, I. O. Orlov, K. M. Orobets’. Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids’koyi Ukrayiny : pro chasopys “Vira i Rozum”, yoho problematyku. Zb. nauk. prats’.  Kharkiv: Kursor Publ, 1999. рр. 11–15. 
13. Dmytriyenko Yu. M. Do pytannya henezysu ukrayins’koyi natsional’noyi samosvidomosti v yiyi spadkoyemnosti [The question of the genesis of Ukrainian national identity in its continuity] Yu. M. Dmytriyenko // Naukovyy visnyk. Filosofiya. Kharkiv: KhDPU im. H. S. Skovorody Publ, 1998. Vyp. 1. pp. 107–114.