Truth in meta-anthropological legal communicative content

2017;
: 75 - 79

A. Tokarska «Truth in meta-anthropological legalcommunicative content» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article actualizes the eternal needs for aspiration to pursue the truth by means of legal communication. Whether it is possible to implement this aim on the basis of principles of its formation is not a merely rhetorical question. It is the meta-anthropological approach that shows the way to solve this dilemma.

1. Velyka ukrayins’ka yurydychna entsyklopediya: u 20-ty [The Great Ukrainian Law Encyclopedia: in 20 vol.].  T. 2. Filosofiya prava/redkol.: S. I. Maksymov (holova) ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrayiny; In-t derzhavy i prava imeni V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo Publ., 2017. 1128 p. 
2. Mentsvel’ A. Antropolohichna uyava [Anthropological imagination]. Kyiv: Yunivers Publ., 2012. 380 p. 
3. Klochovs’kyy Ya. A. Filosofiya dialohu [Philosophy of dialogue]. Perekl. z pol’s’k. Rassudinoyi. Kyiv: Dukh i litera Publ., 2013. 224 p. 
4. Filosofiya prava [Philosophy of Law]. Za red. Dzhoela Feynberha, Dzhulsa Koulmena. Red. z anhl.
P. Tarashchuk. Kyiv: Vyd-vo Solomiyi Pavlychko “Osnovy” Publ., 2007. 1254 p. 
5. Tokars’ka A. S. Frankiv L. S. Dialohichna proektsiya vzayemodiyi pravookhoronnykh orhaniv (OVS-mytna sluzhba): monohrafiya [Dialogue projection of interaction of law enforcement bodies (ATS-customs service): a monograph]. L’viv, 2015. 221 p. 
6. Prepotens’ka M. Filosofiya rytoryky: ekzystentsiy ni ta metaantropolohichni aspekty: navch. posib. [Philosophy of rhetoric: there are no existences and meta-anthropological aspects: educators.]. Kyiv: Inkos Publ., 2011. 228 s. 
7. Shevchuk V. Chotyry romany: Na poli smyrennomu. Oko prirvy. Mor. Spovid’ [Four novels: In the field of the humble. Eye of the abyss. Sea Confession]. Kyiv: Vyd-vo Ivana Malkovycha A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publ., 2013. 768 p. 
8. Udovyka L. H. Transformatsiya pravovoyi systemy v umovakh hlobalizatsiyi: antropolohichnyy vymir: monohrafiya [Transformation of the legal system in the conditions of globalization: anthropological dimension: monograph]. Kharkiv: Pravo Publ., 2011. 552 p. 
9. Ozadovs’ka L. Paradyhma dialohichnosti v suchasnomu myslenni: monohrafiya [Paradigm of Dialogism in Modern Thinking: monograph].  Kyiv: PARAPAN Publ., 2007. 164 p.