Ukrainian national statehood, Ukrainian constitutionalism, state-legal tradition

2017;
: 38 - 46
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The phenomenon of constitutionalism and the Ukrainian model of constitutionalism in the context of the formation of the national state-legal tradition is researched. The opinion is that the main formula for the existence of the Ukrainian model of constitutionalism is the idea of ensuring human rights and freedoms through the restriction of state power, in the first place, by means of parliamentary, local self-government and the organization of state relations with a clear division of powers. It is emphasized that in the basis of the Ukrainian national- legal tradition, the special attitude of Ukrainians towards freedom as a central feature of constitutionalism.

1. Boryslavs'ka O. Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya. [Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Category of law. Vol. 61. 2015, pp. 247–256. 
2. Stetsyuk P. Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv. [Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv]. A. F. Kolodiy Publ. Vol. 
3. L'viv, 2009, pp. 296–320. 3. H. P. Tsyverenko. Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi. Pro definitsiyu “konstytutsionalizm” [Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi] Derzhava ta rehiony. Category of law. Vol. 1. 2009, pp. 171–175 and others. 
4. Shapoval V.M. Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev : Salkom ; Yurinkom Inter, 2005, p.560. 
5. Savchyn M. V. Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi: [Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi]. Monohrafiya. Uzhhorod, Lira, 2009, p. 372. 
6. Krusyan A. R. Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev. Yurinkom Inter. 2010, p. 560. 
7. Stetsyuk P. B. Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy). [Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy)]. Pravo Ukrayiny. Vol.6. 2010, pp. 70–74. 
8. Oliynyk A. Yu. Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny. [Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny]. Pidruchnyk. Kiev. “Tsentr uchbovoyi literatury”. 2013, p. 554. 
9. Todika Yu. N. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye. [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye]. Khar'kov: Rayder. 2003.
10. Shevchuk S. Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi. [Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi]. Kharkiv: Konsum. 2002, p. 296. 
11. Avak'yan S. A. Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition. [Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition]. Moscow. RYuYD, “Sashko” Publ. 2000. Electronic resource available at: http://constitution.garant.ru/ science-work/modern/1776651/chapter/4/#block_400 
12. Holovatyy S. P. Verkhovenstvo prava: ukrayins'kyy dosvid. [Verkhovenstvo prava:  ukrayins'kyy  dosvid].  Kiev,  Feniks  Publ.  Vol.3.  2006, pp. 1277–1747. 
13. McKllwain C. Constitutionalism, Ancient and Modern. [Constitutionalism, Ancient and Modern]. Ithaka, N. Y.: Cornell University Press. 1940. Electronic resource available at: http://www.constitution.org/cmt/mcilw/mcilw.htm 
14. Shayo A. Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma). [Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma)]. Translated from hung. A. P. Hus'kovoy, B. V. Sotyna. Moscow. Yuryst'. 1999, p. 292. 
15. Zabokryts'kyy I. I. Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu.[Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'.  Yurydychni  nauky.  L'viv:  Publication  of  L'vivs'koyi  politekhniky.  Vol.  827.  2015,  pp.  53–60.
16. Orzykh M. F. Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky rozvytku. [Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky    rozvytku).    Kharkiv.:    Pravo,    2009.    
17. V. F. Pohorilko, Yu. S. Shemshuchenko, V. O. Yevdokymov and others. Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. Osvity. NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho, Spilka yurystiv Ukrayiny. [Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. osvity]. Kiev: 2000, p. 426. 
18. Yaremenko, O. Slipushko. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy.[ Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy]. Vol. 4. 2nd  edition. Kiev. “Akonit” Publ. 1999, p. 910. 
19. Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) and others. Yurydychna entsyklopediya. [Yurydychna entsyklopediya]. 2nd edition. D-Y. Kiev. “Ukr. entsykl.”. 1999, p. 744. 
20. Skakun O. F. Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva. [Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva.]. NAN Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im.
V. M. Korets'koho; Redkol.: Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) and others. Kiev. Dovira: Geneza. 1996, p. 942.
21. Stetsyuk   P.   Pro   definitsiyu   katehoriyi   “konstytutsionalizm”.   [Pro   definitsiyu   katehoriyi “konstytutsionalizm”].Visnyk  L'viv  of  university.  Category  of  law.  Vol.  39.  2004,  pp.  171–180.
22. Andrusyak T. Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.). [Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovo- praktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.)]. L'viv. INPP NU “L'vivs'ka politekhnika”. 2017, pp. 51–56. 
23. Yakovenko N. Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya. [Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya]. Kiev. Laurus. 2012, p. 472. 
24. Pan'onko I. M. Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya. [Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya]. L'viv. L'vDUVS. 2006,
p. 144. 
25. Terlyuk I. Ya. Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy. [Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Vol. 845. Category of law studies. L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky. 2016, pp. 496–502. 
26. Orzykh M. F. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye.    [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye.], 2003.
27. Rechytskyy Vs. Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka. [Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka]. Articles. Chyslo 1–2. 2011 Electronic resource available at: http://krytyka.com/cms/ front_content.php?idart=1018. Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini. [Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini]. Informatsiynyy portal Kharkivs'koyi pravozakhysnoyi  hrupy.  Electronic  resource  available  at:  http://khpg.org.index.php?id=1363603231.
28. Miroshnychenko M. I. Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya. [Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya].Kiev. Universytet “Ukrayina”. 2007, p. 271. 
29. Aranovskyy K. V. Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede. [Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede]. Kiev. V. SPb. 2003, p. 658.

 

I. Terlyuk «Constitutionalism and Ukrainian model of constitutionalism: to the problem of formation of national state-legal trade» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/ukrainian-national-statehood-ukrainian

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => p0ekCKUlQzE6yb7yJK6m5VXb_rqbOu9OjY2NLBnSHDI [:db_insert_placeholder_1] => p0ekCKUlQzE6yb7yJK6m5VXb_rqbOu9OjY2NLBnSHDI [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13295;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:13:52.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679796831 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).