Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції

I. Terlyuk «Constitutionalism and Ukrainian model of constitutionalism: to the problem of formation of national state-legal trade» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено феномен конституціоналізму та української моделі конститу- ціоналізму в контексті формування національної державно-правової традиції. Вислов- лено думку, що основною формулою побутування української моделі консти- туціоналізму є ідея забезпечення прав і свобод людини через обмеження державної влади, передовсім, засобами парламентаризму, місцевого самоврядування й організацією державних відносин з чітким поділом повноважень. Наголошується  на тому, що в основі української національної державно-правової традиції – особливе ставлення українців до свободи як центральної ознаки конституціоналізму.

1. Boryslavs'ka O. Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya. [Sutnist' konstytutsionalizmu: konstytutsionalizm yak ideolohiya, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnya]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Category of law. Vol. 61. 2015, pp. 247–256. 
2. Stetsyuk P. Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv. [Demokratiya ta konstytutsionalizm. Osnovy demokratiyi: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv]. A. F. Kolodiy Publ. Vol. 
3. L'viv, 2009, pp. 296–320. 3. H. P. Tsyverenko. Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi. Pro definitsiyu “konstytutsionalizm” [Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyattya “konstytutsionalizm” u suchasniy naukoviy dumtsi] Derzhava ta rehiony. Category of law. Vol. 1. 2009, pp. 171–175 and others. 
4. Shapoval V.M. Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev : Salkom ; Yurinkom Inter, 2005, p.560. 
5. Savchyn M. V. Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi: [Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsiyi]. Monohrafiya. Uzhhorod, Lira, 2009, p. 372. 
6. Krusyan A. R. Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya. [Suchasnyy ukrayins'kyy konstytutsionalizm: monohrafiya]. Kiev. Yurinkom Inter. 2010, p. 560. 
7. Stetsyuk P. B. Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy). [Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny yak sub"yekt formuvannya suchasnoho ukrayins'koho konstytutsionalizmu (do postanovky problemy)]. Pravo Ukrayiny. Vol.6. 2010, pp. 70–74. 
8. Oliynyk A. Yu. Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny. [Aktual'ni problemy konstytutsiynoho prava Ukrayiny]. Pidruchnyk. Kiev. “Tsentr uchbovoyi literatury”. 2013, p. 554. 
9. Todika Yu. N. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye. [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Uchebnoe posobye]. Khar'kov: Rayder. 2003.
10. Shevchuk S. Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi. [Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi]. Kharkiv: Konsum. 2002, p. 296. 
11. Avak'yan S. A. Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition. [Konstytutsyya Rossyy: pryroda, evolyutsyya, sovremennost': 2-edition]. Moscow. RYuYD, “Sashko” Publ. 2000. Electronic resource available at: http://constitution.garant.ru/ science-work/modern/1776651/chapter/4/#block_400 
12. Holovatyy S. P. Verkhovenstvo prava: ukrayins'kyy dosvid. [Verkhovenstvo prava:  ukrayins'kyy  dosvid].  Kiev,  Feniks  Publ.  Vol.3.  2006, pp. 1277–1747. 
13. McKllwain C. Constitutionalism, Ancient and Modern. [Constitutionalism, Ancient and Modern]. Ithaka, N. Y.: Cornell University Press. 1940. Electronic resource available at: http://www.constitution.org/cmt/mcilw/mcilw.htm 
14. Shayo A. Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma). [Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma)]. Translated from hung. A. P. Hus'kovoy, B. V. Sotyna. Moscow. Yuryst'. 1999, p. 292. 
15. Zabokryts'kyy I. I. Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu.[Osnovni aspekty suchasnoho rozuminnya konstytutsionalizmu]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'.  Yurydychni  nauky.  L'viv:  Publication  of  L'vivs'koyi  politekhniky.  Vol.  827.  2015,  pp.  53–60.
16. Orzykh M. F. Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky rozvytku. [Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsiynoho prava Ukrayiny: suchasnyy stan ta napryamky    rozvytku).    Kharkiv.:    Pravo,    2009.    
17. V. F. Pohorilko, Yu. S. Shemshuchenko, V. O. Yevdokymov and others. Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. Osvity. NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho, Spilka yurystiv Ukrayiny. [Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : navch. posib. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. osvity]. Kiev: 2000, p. 426. 
18. Yaremenko, O. Slipushko. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy.[ Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy]. Vol. 4. 2nd  edition. Kiev. “Akonit” Publ. 1999, p. 910. 
19. Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) and others. Yurydychna entsyklopediya. [Yurydychna entsyklopediya]. 2nd edition. D-Y. Kiev. “Ukr. entsykl.”. 1999, p. 744. 
20. Skakun O. F. Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva. [Ukrayins'kyy konstytutsionalizm. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva.]. NAN Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im.
V. M. Korets'koho; Redkol.: Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) and others. Kiev. Dovira: Geneza. 1996, p. 942.
21. Stetsyuk   P.   Pro   definitsiyu   katehoriyi   “konstytutsionalizm”.   [Pro   definitsiyu   katehoriyi “konstytutsionalizm”].Visnyk  L'viv  of  university.  Category  of  law.  Vol.  39.  2004,  pp.  171–180.
22. Andrusyak T. Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.). [Zdobutky ukrayins'koho konstytutsionalizmu ta suchasnyy konstytutsiynyy rozvytok Ukrayiny. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins'kyy ta zarubizhnyy dosvid: materialy uchasnykiv tret'oyi naukovo- praktychnoyi konferentsiyi. (L'viv, 19th of May, 2017.)]. L'viv. INPP NU “L'vivs'ka politekhnika”. 2017, pp. 51–56. 
23. Yakovenko N. Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya. [Dzerkala identychnosti. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen' ta idey v Ukrayini XVI pochatku XVIII stolittya]. Kiev. Laurus. 2012, p. 472. 
24. Pan'onko I. M. Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya. [Orhany vlady Zaporiz'koyi Sichi: monohrafiya]. L'viv. L'vDUVS. 2006,
p. 144. 
25. Terlyuk I. Ya. Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy. [Ukrayins'ka natsional'na derzhava: shtrykhy do istoriosofiyi problemy]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Vol. 845. Category of law studies. L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky. 2016, pp. 496–502. 
26. Orzykh M. F. Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye.    [Konstytutsyonnoe pravo Ukrayny: Ucheb.-metod. posobye.], 2003.
27. Rechytskyy Vs. Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka. [Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka]. Articles. Chyslo 1–2. 2011 Electronic resource available at: http://krytyka.com/cms/ front_content.php?idart=1018. Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini. [Yoho zh. Zarodzhennya i rozvytok ukrayins'koho orhanichnoho konstytutsionalizmu. Prava Lyudyny v Ukrayini]. Informatsiynyy portal Kharkivs'koyi pravozakhysnoyi  hrupy.  Electronic  resource  available  at:  http://khpg.org.index.php?id=1363603231.
28. Miroshnychenko M. I. Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya. [Henezys natsional'nykh pravovykh system: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: Monohrafiya].Kiev. Universytet “Ukrayina”. 2007, p. 271. 
29. Aranovskyy K. V. Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede. [Konstytutsyonnaya tradytsyya v rossyyskoy srede]. Kiev. V. SPb. 2003, p. 658.