International criminal Court as a major organ against age

2018;
: 192-197

Sirant M. International criminal Court as a major organ against age.http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with questions of the International Criminal Court in the context of
counteraction to aggression. Based on the methodology of system analysis of international and
national legislation, the realization of the competence of the Rome Statute of the International
Criminal Court concerning aggression and the impact of the legal practice of the institution on
security is explored. The addition of the term “aggression” is proposed by new factors
associated with the emergence of cyber-attacks and other new means.

Ortyns'kyy V. L. Teoretyko-pravovyy analiz derzhavnoyi kadrovoyi polityky Voyennoyiorhanizatsiyi Ukrayiny [Theoretical and legal analysis of the state personnel policy of the MilitaryOrganization of Ukraine]. Visnyk Nats. un-tu "L'vivs'ka politekhnika". Yurydychni nauky. 2016. No 837.pp. 4-13. 2. Orlov Yu. V. Kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni zasady vyznannya Ukrayinoyuyurysdyktsiyi Mizhnarodnoho Kryminal'noho Sudu [Criminal Law and Criminological Principles ofUkraine's Recognition of the Jurisdiction of the International Criminal Court]. Visnyk kryminolohichnoyiasotsiatsiyi Ukrayiny. 2017. NO 1 (15). pp. 128-136. 3. Shchodo uchasti Ukrayiny v Ryms'komu statutiMizhnarodnoho kryminal'noho sudu. Analitychna zapyska [Concerning the participation of Ukraine inthe Rome Statute of the International Criminal Court. Analytical note]. Natsional'nyy instytutstratehichnykh doslidzhen'. [Elektronnyy resurs]. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1471.4. Yesimov S. S. Shlyakhy udoskonalennya normatyvno-pravovoho rehulyuvannya v sferiinformatsiynoyi bezpeky [Ways to improve regulatory and legal regulation in the field of informationsecurity]. Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava. 2013. Vol. 11. pp. 73-76.5. Morozyuk R. Vidpovidal'nist' derzhav u mizhnarodnomu pravi [Responsibility of States in internationallaw]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. No11. pp. 249-251. 6. Vazhna K. A. Problemyvyznachennya ponyattya mizhnarodnoho zlochynu ahresiyi u suchasnomu mizhnarodnomu pravi[Problems of Definition of the International Crime of Aggression in Modern International Law]. Molodyyvchenyy. 2016. No 4.1 (31.1). pp. 30-34https://doi.org/10.1215/08879982-3676864