International criminal Court as a major organ against age

2018;
: 192-197
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with questions of the International Criminal Court in the context of
counteraction to aggression. Based on the methodology of system analysis of international and
national legislation, the realization of the competence of the Rome Statute of the International
Criminal Court concerning aggression and the impact of the legal practice of the institution on
security is explored. The addition of the term “aggression” is proposed by new factors
associated with the emergence of cyber-attacks and other new means.

Ortyns’kyy V. L. Teoretyko-pravovyy analiz derzhavnoyi kadrovoyi polityky Voyennoyi
orhanizatsiyi Ukrayiny [Theoretical and legal analysis of the state personnel policy of the Military
Organization of Ukraine]. Visnyk Nats. un-tu “L’vivs’ka politekhnika”. Yurydychni nauky. 2016. No 837.
pp. 4–13. 2. Orlov Yu. V. Kryminal’no-pravovi ta kryminolohichni zasady vyznannya Ukrayinoyu
yurysdyktsiyi Mizhnarodnoho Kryminal’noho Sudu [Criminal Law and Criminological Principles of
Ukraine’s Recognition of the Jurisdiction of the International Criminal Court]. Visnyk kryminolohichnoyi
asotsiatsiyi Ukrayiny. 2017. NO 1 (15). pp. 128–136. 3. Shchodo uchasti Ukrayiny v Ryms’komu statuti
Mizhnarodnoho kryminal’noho sudu. Analitychna zapyska [Concerning the participation of Ukraine in
the Rome Statute of the International Criminal Court. Analytical note]. Natsional’nyy instytut
stratehichnykh doslidzhen’. [Elektronnyy resurs]. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1471.
4. Yesimov S. S. Shlyakhy udoskonalennya normatyvno-pravovoho rehulyuvannya v sferi
informatsiynoyi bezpeky [Ways to improve regulatory and legal regulation in the field of information
security]. Naukovi zapysky L’vivs’koho universytetu biznesu ta prava. 2013. Vol. 11. pp. 73–76.
5. Morozyuk R. Vidpovidal’nist’ derzhav u mizhnarodnomu pravi [Responsibility of States in international
law]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. No11. pp. 249–251. 6. Vazhna K. A. Problemy
vyznachennya ponyattya mizhnarodnoho zlochynu ahresiyi u suchasnomu mizhnarodnomu pravi
[Problems of Definition of the International Crime of Aggression in Modern International Law]. Molodyy
vchenyy. 2016. No 4.1 (31.1). pp. 30–34.

Sirant M. International criminal Court as a major organ against age.http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17-2018/international-criminal-court-major-organ