A view on state primus in the context of the european integration of Ukraine

2018;
: pp. 4-10

V. Ortinski "A view on state primus in the context of the european integration of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article on the methodology of system analysis considers the institution of state coercion from the standpoint of the principles of the rule of law, the rule of law and the rule of human rights. The decisions of the European Court of Human Rights in the context of improving the regulatory and legal regulation of the use of state coercion in Ukraine, the role 5 of the court in the process of using state coercion, and the problem of adaptation of the legal base to the requirements of the European Union are analyzed.

1. Kurko M. N. Zmist derzhavnogo upravlinnya (teorety`ko-pravovy`j aspekt) [Content of public administration (theoretical and legal aspect)]. Legal Bulletin, 2015, Vol. 1 (34), рр. 36–40.
2. Kopyejchy`kov V. V. Pravoznavstvo [Science of law]. Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2003.
3. Rovy`ns`ky`j Yu. O. Ponyattya ta vy`dy` derzhavnogo pry`musu [Concepts and types of state coercion]. State and Law, Vol. 49, рр. 35–41.
4. O. I. Ostapenko, Z. R. Kisil`, M. V. Kovaliv, R. V. Kisil` Administraty`vne pravo [Administrative Law]. Kyiv, Legal unity Publ., 2008, 533 р.
5. Podolyaka A. M. Derzhavny`j pry`mus yak metod vply`vu na uchasny`kiv publichno-pravovy`x vidnosy`n. (teorety`chny`j aspekt) [State coercion as a method of influence on participants in public-legal relations. (theoretical aspect)]. Visnyk of Lviv State University of Internal Affairs, 2009, Vol. 3, рр. 1–9.
6. Goroshko V. V. Derzhavny`j pry`mus yak osnova zaxodiv zabezpechennya kry`minal`nogo provadzhennya [State coercion as the basis for criminal proceedings]. Comparative and analytical right, 2014, Vol. 5, рр. 361–365.
7. Скриpnyuk O.V. Suchasny`j konsty`tucionalizm: problemy` vzayemozv'yazku ta vzayemodiyi derzhavy` i gromadyans`kogo suspil`stva [Contemporary Constitutionalism: Problems of Interaction and Interaction of the State and Civil Society]. Мaterials of participants of the third scientific-practical conference Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience, Lviv, 2017, рр. 14–17.
8. Fulej T. I. Zastosuvannya prakty`ky` Yevropejs`kogo sudu z prav lyudy`ny` pry` zdijsnenni pravosuddya [Application of the European Court of Human Rights practice in the administration of justice]. Kyiv, 2015, 208 р.
9. Oficijne tlumachennya Konsty`tuciyi ta zakoniv Ukrayiny` yak odna iz form zabezpechennya sudovogo zaxy`stu prav lyudy`ny` i gromadyany`na Konsty`tucijny`m Sudom Ukrayiny` [Official interpretation of the Constitution and laws of Ukraine as one of the forms of ensuring the judicial protection of human rights and citizenship by the Constitutional Court of Ukraine]. Available at: http://old.minjust.gov.ua/1787.
10. Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam Upovnovazhenogo Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` z prav lyudy`ny` shhodo vidpovidnosti Konsty`tuciyi Ukrayiny` (konsty`tucijnosti) abzaczu vos`mogo punktu 5 chasty`ny` pershoyi statti 11 Zakonu Ukrayiny` “Pro miliciyu” [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the paragraph of the eighth paragraph 5 of part one of Article 11 of the Law of Ukraine "On the Militia"]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10.
11. Figel` Yu. O. Vstanovlennya obmezhen` prav lyudy`ny` u zakonax ta pidzakonny`x normaty`vno-pravovy`x aktax [Establishment of human rights restrictions in laws and by-laws]. Science Herald of Lions trading.-economy. un-th The series is legal, 2017, Vol. 4, рр. 72–78