Description of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption

2018;
: pp. 109-113

Hula L., Korolyova I." Description of commodity judicial-expert examination of commodities
of folk consumption".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

In the article a concept and maintenance are certain commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services. Scientific looks are described to the concept of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services. The basic objects of commodity judicial-expert examination are certain. The basic tasks of commodity judicial-expert examination of commodities of folk consumption and services are outlined. It is resulted, that during realization of commodity judicial-expert examination physical and chemical and microbiological researches of commodities of folk consumption can come true.

1. Arkhipov V. V. Sudovo-tovaroznavcha ekspertyza tovariv narodnoho spozhyvannia ta posluh: teoriia tv. praktyka: navch.-prakt. posib. 2-he vyd. [Forensic examination of consumer goods and services: the theory of tv. practice. 2nd form. Educational and practical guide].Kyiv. Tsent uchbovoi literatury. 2016. 306 р. 2. A. H. Zahorodnii, H. L. Vozniuk. Finansovo-ekonomichnyi slovnyk. [Financial and Economic Dictionary] 3-te vyd.,dop. ta pererob. Lviv. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011. 844 s. 3. Pro publichni zakupivli. Zakon Ukrainy. [About Public Procurement. Law of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2016, № 9. st. 89. URL://zakon3.rada.gov.ua/. 4. Dodonkyn Yu. V. Tamozhennaia ekspertyza tovarov [Customs examination of goods]. M.: ASAOEMIA. 2003. 270 s. 5. Kozmych D. I., Kobyshchan A. D., Nazarenko L. O. Ekspertyza tovariv.[Examination of goods] Poltava: RVV PUET, 2011. 374 s. 6. Sudovi ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt. posib. [Judicial Expertise in the Proceedings of Ukraine: Sciences. Pract. manual]; za zah. red. V. H. Honcharenka, I. V. Hory. K.: Yurynkom Inter, 2015. 504 s. 7. Nazarenko L. O. Ekspertyza tovariv (Ekspertyza prodovolchykh tovariv): navch. posib. [Examination of goods (Examination of food products): Teaching. manual]. K. : «Tsentr uchbovoi literatury», 2014. 312 s. 8. Plesovskykh Yu. H. Sudebnaia эkspertyza: problemы naznachenyia y proyzvodstva. [Forensic examination: problems of appointment and production]. Эkspert-krymynalyst. 2009. No. 2. S. 39–45. 9. Shcherbakovskyi M. H. Pryznachennia ta provadzhennia sudovykh ekspertyz: navch. posib. [Appointment and execution of forensic examinations: teaching. manual]. X.: Faktor, 2011. 400 s. 10. Arkhipov V. V. Klasyfikatsii ekspertnykh zavdan, yaki vyrishuiutsia v ramkakh sudovotovaroznavchoi ekspertyzy. [Classifications of expert tasks, which are solved within the framework of forensic examination expertise.]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2007. No. 4. S. 181–187.