The phenomenon of the nation in the scientific discussion: to the methodology of the problemof historical continuity of the nation and state

2018;
: 19-25

Terlyuk I. "The phenomenon of the nation in the scientific discussion: to the methodology
of the problemof historical continuity of the nation and state"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The prevailing approaches in the domestic and world scientific thought are the
approaches to the essence of the concept of «nation», its content and volume, the time of
appearance, as well as the relationship with the concepts of «ethnos» and «people». It is
emphasized that the concept of «nation» most often correlates with the concepts of «ethnos»
and «people». The idea is that the nation is a people that is exalted by the stockpile of state
forces, endowed with the ability to identify and separate from other nations the state borders,
as well as the integration of other nations into their national sovereignty as national minorities.

1. Zhyzhko S. Natsiia yak spilnota. [The nation as a community]. K.: Dnipro, 2008. 805 p.
2. Halushko K. Narody, etnosy, natsii [Peoples, ethnic groups, nations]: Populiarne vydannia. K.:
Tempora, 2008. 72 p. 3. Bedrii M. Narod i pravo: vzaiemoobumovlenist i vzaiemozviazky [People and
Law: Interdependence and Interconnections.]. Publichne pravo. 2013. No. 2 (10). P. 281–284.
4. Etnohrafiia Ukrainy / za red. S. Makarchuka. Lviv: Svit, 2004. 518 p.; Lozko H. Etnoderzhavoznavstvo.
Filosofsko-teoretychnyi vymir. Ternopil: Mandrivets, 2012. 384 p.; Makarchuk S. A. Etnichna istoriia
Ukrainy: Navch. posib. K.: Znannia, 2008. 471 p.; Makarchuk S. A. Ukrainskyi etnos (vynyknennia ta
istorychnyi rozvytok). K.: NMK VO, 1992. 148 p.; Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva / red. kol. :
Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) ta in. K.: Dovira; Heneza, 1996. 942 p.; Ponomarov A. P. Etnichnist ta
etnichna istoriia Ukrainy: kurs lektsii. K.: Lybid, 1996. 272 p.; Tyvodar M. Etnolohiia. Uzhhorod :
Hrazhda, 2010. 504 p. ta in. [Ethnography of Ukraine / ed. S. Makarchuk. Lviv: World, 2004. 518 s .;
Lozko G. Ethno -State Studies. Philosophical and theoretical dimension. Ternopil: Mandrivets, 2012. 384 s .;
Makarchuk S. A. Ethnic History of Ukraine: Teach. Manual. K .: Knowledge, 2008. 471 s .; Makarchuk S.
A. Ukrainian ethnos (origin and historical development). K .: NMK VO, 1992. 148 s .; Small encyclopedia
of ethno-state studies / ed. count : Yu.I. Rymarenko (edited by) and others. K .: Trust; Genesis, 1996. 942 s
.; Ponomarev AP Ethnicity and ethnic history of Ukraine: course of lectures. K.: Lybid, 1996. 272 s .;
Tivodar M. Ethnology. Uzhhorod: Citizenship, 2010. 504 c. etc.]. 5. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary
of the Ukrainian language]: [v 11-ty t.] / Redkol. I. K. Bilodid ta in., redaktory tomu: V. O. Vynnyk, L. A. Yurchuk.
Tom 5: N-O. K.: Nauk. dumka, 1974. 840 p. 6. Yaspers K. Smыsl y naznachenye ystoryy [The
meaning and purpose of the story:] Per. s nem. M.: Polytyzdat, 1991. 527 p. 7. Yevtukh V. B. Etnichnist :
entsyklopedychnyi dovidnyk [Ethnicity: an encyclopedic guide] Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova,
Tsentr etnohlobalistyky. K. : Feniks, 2012. 396 p. 8. Horbatenko V. P. Etnos. Yurydychna entsyklopediia
[Ethnos. Legal Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu.S. Shemchushenko (holova) [ta in.]. T. 2.: D Y. K.:
Ukr. entsykl., 1999. 744 p. 9. Makarchuk S. A. Etnichna istoriia Ukrainy. [Ethnic History of Ukraine]:
Navch. posib. K.: Znannia, 2008. 471 p. 10. Shapoval V.M. Narod. Yurydychna entsyklopediia[People.
Law Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) [ta in.]. T. 4.: N P. K.: Ukr.
entsykl., 2002. 720 p. 11. Natsiia. [The nation]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9D%
D0 %B0 %D1 %86 %D1 %96 %D1 %8F. 12. Kresina I. O. Natsiia. Yurydychna entsyklopediia [Nation.
Law Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu. S. Shemchushenko (holova) [ta in.]. T. 4.: N P. K.: Ukr.
entsykl., 2002. 720 p. 13. Zemskyi Yu. S. Polska, rosiiska ta ukrainska elity v zmahanniakh za
Pravoberezhnu Ukrainu seredyny ХІХ stolittia. [Polish, Russian and Ukrainian elites in competitions for
the Right-Bank Ukraine in the middle of the XIX century.] Instytut ukrainskoi arkheohrafii im.
M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Khmelnytskyi: B. v., 2011. 350 p. 14. Kuts O. M., Madin M. P.
Etnonatsionalna svidomist u derzhavotvorchykh protsesakh. [Ethnonational consciousness in statebuilding
processes.] Kharkiv: PPV «Novoe slovo», 2009. 318 p. 15. Kartunov O. V. Vstup do
etnopolitolohii [Introduction to ethnopolitics] : Naukovo-navchalnyi posibnyk / O. V. Kartunov. K.: In-t
ekonomiky, upravlinnia ta hospodarskoho prava, 1999. 300 p. 16. Krysachenko V. S., Stepyko M. T.,
Vlasiuk O. S. Ukrainska politychna natsiia: geneza, stan, perspektyvy [Ukrainian political nation:
genesis, state, prospects] / za red. V. S. Krysachenka. K.: NISD, 2003. 632 p. 17. Bevz T. Do pytannia pro
formuvannia natsii [To the question of the formation of a nation] (za tvorchym spadkom N.Ia.
Hryhoriiva). Etnichna istoriia narodiv Yevropy. 2001. Vyp. 9. P. 34–39. 18. Monteske Sh. Dukh zakonov
[The Spirit of Laws]: Per. E. Korneeva. Yzd. 2-e. S.-Pb: Typohrafyia Shtaba Otdelnoho Korpusa
Vnutrennei Strazhy, 1862. Ch. 1. 363 p. 19. OlzakS., NagelJ. Introduction, CompetitiveEthnic Relations:
An Overview [Introduction, CompetitiveEthnic Relations: An Overview]. Olzak S.,Nagel J. (eds.).
Competitive Ethnic Relations. FL: Academic Press, Inc: Orlando, 1986. P. 1–16. 20. Bromlei Yu. V.
Ocherky teoryy эtnosa. [Essays on the theory of ethnos]. M.: Nauka, 1983. 414 p. 21. Humylёv L. N.
Эtnohenez y byosfera Zemly [Ethnogenesis and the Earth’s biosphere]. SPb.: Krystall, 2001. 642 p.