The phenomenon of the nation in the scientific discussion: to the methodology of the problem of historical continuity of the nation and state

2018;
: 48-53
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The prevailing approaches in the domestic and world scientific thought are the
approaches to the essence of the concept of “nation”, its content and volume, the time of
appearance, as well as the relationship with the concepts of “ethnos” and “people”. It is
emphasized that the concept of “nation” most often correlates with the concepts of “ethnos”
and “people”. The idea is that the nation is a people that is exalted by the stockpile of state
forces, endowed with the ability to identify and separate from other nations the state borders,
as well as the integration of other nations into their national sovereignty as national minorities.

1. Zhy`zhko S. Naciya yak spil`nota. / Zhy`zhko S., Dnipro, 2008, 805 p. 2. Galushko K. Narody`, etnosy`,
naciyi:/ Galushko K / Populyarne vy`dannya. K.: Tempora, 2008, 72 p. 3. Bedrij M. Narod i pravo:
vzayemoobumovlenist` i vzayemozv'yazky` / Bedrij M. / Publiclaw, # 2 (10), 2013, 281 284 p. 4. Etnografiya
Ukrayiny` / editedby S. Makarchuka. L`viv: Svit, 2004, 518 p. ; Lozko G. Etnoderzhavoznavstvo.
Filosofs`koteorety`chny`j vy`mir. / Lozko G. / Ternopil`: Mandrivecz`, 2012, 384 p. ; Makarchuk S. A. Etnichna
istoriya Ukrayiny` / Makarchuk S. A, Navch. posib. K.: Znannya, 2008, 471 p. ; Makarchuk S. A. Ukrayins`ky`j
etnos (vy`ny`knennya ta istory`chny`j rozvy`tok). / Makarchuk S. A., K.: NMK VO, 1992, 148 p. ; Mala
ency`klopediya etnoderzhavoznavstva / editedby: Yu. I. Ry`marenkoandothers. K.: Dovira; Geneza, 1996, 942 p. ;
Ponomar`ov A. P. Etnichnist` ta etnichna istoriya Ukrayiny`: kurslekcij. / Ponomar`ov A. P, K.: Ly`bid`, 1996,
272 p. ; Ty`vodar M. Etnologiya. / Ty`vodar M., Uzhgorod, Grazhda, 2010, 504 p. 5. Dictionary of Ukrainian
language [11 Volumes. ] / Editedby I. K. Bilodidandothers., editersofVolume: V. O. Vy`nny`k, L. A. Yurchuk.
Volume 5th, NO. K.: Nauk. dumka, 1974, 840 p. 6. Yaspers K. Smisl y` naznacheny`ey`story`y`: Per. s nem. /
Yaspers K. M.: Poly`ty`zdat, 1991, 527 p. 7. Yevtux V. B. Etnichnist` : ency`klopedy`chny`j dovidny`k. /
Yevtux V. B, Nacz. ped. unt imeni M. P. Dragomanova, Centretnoglobalisty`ky`. K.: Feniks, 2012, 396 p.
8. Gorbatenko V. P. Etnos // Yury`dy`chna ency`klopediya: [6 Volumes. ] / Gorbatenko V. P., editedby:
Yu. S. Shemchushenko (TheHead ) andothers. V. 2.: D J. K.: Ukr. ency`kl., 1999, 744 p. 9. Makarchuk S. A.
Etnichna istoriya Ukrayiny`: Navch. posib. / Gorbatenko V. P., K.: Znannya, 2008, 471 p. 10. Shapoval V. M.
Yury`dy`chna ency`klopediya: [6 Volumes] / Shapoval V. M, editedby: Yu. S. Shemshuchenko (theHead)
andothers. V. 4.: N P. K.: Ukr. ency`kl., 2002, 720 p. 11. Naciya electronicresource. Availableat: https://uk.
wikipedia. org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1 %86%D1%96%D1%8F 12. Kresina I. O. Naciya // Yury`dy`chna
ency`klopediya: [6 Volumes] / Kresina I. O , editedby: Yu. S. Shemchushenko (theHead) andothers. V. 4.: N P.
K.: Ukr. ency`kl., 2002, 720 p. 13. Zems`ky`jYu. S. Pol`s`ka, rosijs`ka ta ukrayins`ka elity` v zmagannyax za
Pravoberezhnu Ukrayinu seredy`ny` XIX stolittya / Zems`ky`jYu. S , Insty`tut ukrayins`koyi arxeografiyiim.
M. S. Grushevs`kogo NAN Ukrayiny`. Xmel`ny`cz`ky`j: B. v., 2011, 350 p. 14. Kucz` O. M., Madin M. P.
Etnonacional`na svidomist` u derzhavotvorchy`x procesax. Xarkiv: PPV “Novoeslovo”, 2009, 318 p.
15. Kartunov O. V. Vstup do etnopolitologiyi: Naukovonavchal`ny`jposibny`k / O. V. Kartunov. K.: Int
ekonomiky`, upravlinnyatagospodars`kogoprava, 1999, 300 p. 16. Kry`sachenko V. S., Stepy`ko M. T.,
Vlasyuk O. S. Ukrayins`ka polity`chna naciya: g`eneza, stan, perspekty`vy` / editedby: V. S. Kry`sachenka. K.:
NISD, 2003, 632 p. 17. Bevz T. Dopy`tannyaproformuvannyanaciyi (zatvorchy`m spadkom
N. Ya. Gry`goriyiva) / Bevz T, EtnichnaistoriyanarodivYevropy`, Release 9 – 2001, 34 39 p. 18. Montesk`eSh.
Dux zakonov: Per. E. Korneeva. V. 2. S. Pb: Ty`pografy`yaShtabaOtdel`nogoKorpusaVnutrennejStrazhy`,
Ch. 1, 1862, 363 p. 19. Olzak S., Nagel J. Introduction, Competitive Ethnic Relations: AnOverview // Olzak S.,
Nagel J. (eds. ). CompetitiveEthnicRelations. FL: AcademicPress, Inc: Orlando, 1986, 116 p. 20. Bromlej Yu. V.
Ocherky` teory`y` эtnosa. / BromlejYu. V, M.: Nauka, 1983, 414 p. 21. Gumy`lёv L. N. Эtnogenez y` by`osfera
Zemly` / Gumy`lёv L. N., SPb.: Kry`stall, 2001, 642 p.

Terlyuk I. "The phenomenon of the nation in the scientific discussion: to the methodology of the problem of historical continuity of the nation and state" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/phenomenon-nation-scientific-discussion