The problem of the nature of people’s sovereighty and its definition in the constitutional law

2020;
: 223-232

V. Kovalchuk, Y. Bohiv "The problem of the nature of people’s sovereighty and its definition in the constitutional law"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The essence of peoples sovereignty as a legal phenomenon is clarified and its authors definition for the science of constitutional law is proposed. It is proved that people's sovereignty is a complex legal concept that consists of two interrelated and complementary elements – sovereignty and people, which form a coherent legal category, which is at the same time the fundamental principle of modern constitutionalism. The content of peoples sovereignty is that it is formed in the process of public life natural attribute of the people to possess a supreme, independent, constitutive power, which expresses the universal will of each individual and is realized in the rights of citizens, with their direct participation, within the existing constitutional state.

         1. Oryu M. Osnovы publychnoho prava [Fundamentals of public law] // per. s fr.; pod red. E. Pashukanysa, N. Cheliapova. M.: Yzdatelstvo kommunystycheskoi akademyy, 1929. 582 p. 2. Kuian I. A. Suverenitet: problemy teorii i praktyky (konstytutsiino-pravovyi aspekt) [The problems of theory and practice (constitutional and legal aspect)]: monohrafiia. K.: VTs “Akademiia”, 2013. 558 p. 3. Tsyppelius R. Filosofiia prava. [Philosophy of law]. K.: Tandem, 2000. P. 196.4. 4. Kliuchkovskyi Yu. B. Suverenitet: derzhavy, natsii chy narodu? [Sovereighty: states, nations or peoples?]. Publichne pravo. 2013. № 3.16 p. 5. Krusian A. R. Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm [The modern Ukrainian constitutionalism]: monohrafiia. K.: Yurinkom Inter. 560 p. 6. Koziubra M. Shchodo neobkhidnosti vyznachennia predmetu referendumu. Vybory ta demokratiia [ On the need to determine the subject of the referendum. Elections and democracy]. 2006. № 4. P. 112. 7. Atamanchuk H. V. Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [The theory of government]: kurs lektsii. M.: Yuryd. lyt. 1997. 283 p. 8. Smit Entoni D. Natsionalna identychnist [The national identity] / Per. z anhl. P. Tarashchuka. K.: Osnovy, 1994. 224 p. 9. Liudvik V. D. Pryntsyp narodnoho suverenitetu v istorii polityko-pravovoi dumky, teorii prava ta politychnii praktytsi [The principle of the national sovereighnty in the history of political and legal thought, theory of law and political practice]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yur. nauk: spets. 12.00.01 “teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh ta pravovykh vchen”. Kharkiv, 2009. 13 p. 10. Tonis F. Spilnota ta suspilstvo. Osnovni poniattia chystoi sotsiolohii [Community and society. Basic concepts  of pure sociology]. Kyiv: Dukh i litera. 2005. 262 p. 11. Dnistrianskyi S. Zahalna nauka prava i polityky [The general science of law and politics]. Praha: Naklad ukrainskoho universytetu v Prazi, 1923. P. 31. 12. Chellen Rudolf. Hosudarstvo kak forma zhyzny [The state as the form of life]. M.: ROSSPЭN., 2008. 173 p. 13. Mol R. Эntsyklopedyia hosudarstvennыkh nauk [Encyclopedia of State Sciences]: soch. / per. A. Popov. SPb.: Yzdanye M. O. Volfa, 1868. 591 p. 14. Hehel H. V. Fylosofyia prava [The philosophy of law]. M.: Mыsl, 1990.  P. 291. 15. Chellen Rudolf. Hosudarstvo kak forma zhyzny [The state as the form of life]. M.: ROSSPЭN., 2008. P. 155–159. 16. Chycheryn B. N. Fylosofyia prava [The philosophy of law].  Sankt-Peterburh: Nauka, 1998. 344 p. 17.  Shvanebakh P. Kh. O narodnom predstavytelstve [About the people’s representation]. K.: Typ. T-va Y.N.  Kusherev, 1909. P. 29. 18. Barber B. Sylna demokratiia : polityka uchasnytskoho typu. Demokratiia [The strong democracy:participatory type politics ]: antolohiia / uporiad. O. Protsenko. K.: Smoloskyp, 2005. 261 p. 19. Khabermas Yu. Polytycheskye rabotы / per. s nem. B. Skuratova. M.: Praksys, 2005. P. 194–200. 20. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. 21. Konstytutsyia Azerbaidzhanskoi Respublyky [Constitution of the Azerbaijan Republic].URL:https://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X....

22. Konstytutsyia Эstonskoi Respublyky[Constitution of the Republic of Estonia]. URL: https://president.ee/ru/republic-of-estonia/constitution-of-the-republic-of-estonia/index.html. 23. Konstytutsyia Respublyky Makedonyia [Constitution of the Republic of Macedonia].URL: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/law/makedon_consti.... 24. Konstytutsiia Frantsuzkoi Respubliky [The Constitution of French Republic] (z peredmovoiu Volodymyra Shapovala) / V. M. Shapoval. K.: Moskalenko O. M., 2018. P. 18. 25. Konstytutsyia Korolevstva Yspanyy [The Constitution of the Kingdom of Spain] / Konstytutsyy zarubezhnыkh hosudarstv. Uchebnoe posobye. 2-e yzd., ysprav. y dop. M.: Yzdatelstvo BEK, 1997. P. 297‒354. 26. Karmazina M. S. Suverenitet: evoliutsiia tlumachennia poniattia ta rozvytku yavyshcha. Naukovi zapysky [Sovereighty the evolution of the interpretation of the concept and the development of the phenomenom. Scientific notes]. Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. 2013. № 3 (65). 174 p. 27. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 5 zhovtnia 2005 roku № 6-rp/2005(sprava pro zdiisnennia vlady narodom) [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of 6 October 2005 No. 6-rp / 2005 (Case of the exercise of power by the people) // Official Journal of Ukraine. 2005. № 11. P. 2605.] // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. № 11. P. 2605. 28. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 26 kvitnia 2018 roku № 4-r/2018 (sprava shchodo vidpovidnosti (konstytutsiinosti) Konstytutsii Ukrainy Zakonu Ukrainy “Pro vseukrainskyi referendum”) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine of April 26, 2018 No. 4-r / 2018 (case of conformity (constitutionality) of the Constitution of Ukraine to the Law of Ukraine “On All-Ukrainian Referendum”) // Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine. 2018. № 3. P. 94] // Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2018. № 3. P. 94.