Advocacy as a scientific-theoretic basis of advokatium self-government development

2018;
: 15-22

Bochlylyak N. "Advocacy as a scientific-theoretic basis of advokatium self-government development"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

In the context of the adaptation of national legislation to international law, the law
office acts as a pivotal indicator of the truthfulness of the practical implementation of
legislative initiatives. The emergence of a new term for determining the direction of scientific
research on the issues of the advocacy should be taken comfortably, since since then the
definitions of “advocatology” and “advocacy” are analyzed as equivalent, identical.
Discussion discussion of the terminology of advocatology both in scientific researches and the
legislator actualizes the urgency of constructive analysis of the entire informative base in
relation to the advocacy, its institutionalization, definition and consolidation at the level of
legislation of the conceptual apparatus. In general, according to our conviction, law-practice
as a theory should be based, at least, on three interrelated elements: theoretical concepts,
norms of legislation and practice of their application.

1. Baev O. Ya. K osnovam teoryy professyonalnoi zashchytы v uholovnom protsesse: obъekt y
predmet krymynalystycheskoi advokatolohyy. [To the basics of the theory of professional protection in
criminal proceedings: the object and subject of forensic advocacy] Pravovaia nauka y reforma
yurydycheskoho obrazovanyia. Vyp. 6 : Yurydycheskyi protsess: reforma protsedur upravlenyia,
zakonodatelnoi deiatelnosty y sudebnoi vlasty. Voronezh, 1996. P. 46–58. 2. Advokatura Ukrainy
[Advocacy of Ukraine]: navch. posib. U 2 kn. Kn. 1 / red. S. Ya. Fursa ;Tsentr pravovykh doslidzhen
Fursy. Kyiv : KNT, 2007. 940 p. 3. Ianovska O. H. Protestna diialnist advokata v
kryminalnomuprovadzhenni. Okremi pytannia pravozastosuvannia. [Protest activity of a lawyer in
criminalinstallation. Separate law enforcement issues.]. Nats.asots. advokativ Ukrainy, Rada advokativ
Ukrainy. Kharkiv : Faktor, 2013. 48 p. 4.Ianovska O. H. Advokatura v systemi subiektiv sudovoho prava.
[Advocacy in the system of subjects of judicial law]. Aktualni problemy sudovoho prava : materialy
mizhnar. nauk.-prak. konf., prysviach. pamiati prof. I. Ye. Marochkina (Kharkiv, 30 zhovt. 2015 r.). Nats.
yuryd. un-t im. Ya. Mudroho, kaf. orh. sud.ta prav. orhaniv. Kharkiv : Pravo, 2015. P. 20–23.
5. Kucherena A. H. Advokatura [Advocacy] : uchebnyk. Moskva : Iuryst, 2004. 351 p. 6. Hrudtsыna L. Yu.
Advokatura v Rossyy [Bar in Russia] : ucheb. posobye. Moskva : Эksmo, 2005. 410 p. 7. Advokatura
Ukrainy [Advocacy of Ukraine] : pidruchnyk. U 2 kn. Kn. 1. Orhanizatsiia advokatury(z praktykumom) /
za zah. red. S. Ya. Fursy ta N. M. Bakaianovoi. 2-hevyd., dopov. i pererobl. Kyiv : Alerta, 2016. 864 p.
8. Konyn V. V. K voprosu ob “advokatolohyy” [On the issue of "law"]. Voronezhskye
krymynalystycheskye chtenyia : sb. nauch. tr. Voronezh : Yzd-vo Voronezh.un-ta, 2006. Vyp. 7. P. 153–
157. 9. Adybekian O. A. Osnovnыe, smezhnыe y kompleksnыe nauky. [Basic, related and complex
sciences.] SCI-ARTICLE.RU. 2015. No. 18. P. 106–111.URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1423219908.
10. Lubshev Yu. F. Advokatura v Rossyy [Bar in Russia]: uchebnyk. Moskva : OOO “Profobrazovanye”,
2001. 832 p. 11.Bakaianova N. M. Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy
[Functional and organizational foundations of the Bar Association of Ukraine]: dys.d-ra yuryd. nauk ;
12.00.10. Odesa, 2017. 395 p. 12. Hrudtsыna L. Yu. Advokatskoe pravo. [Attorney at law] Moskva :
Delovoidvor, 2009. 320 p. 13. Rahulyn A. V. Formyrovanye nauky ob advokature v Rossyy [Formation of
the science of advocacy in Russia]. Evrazyiskaia advokatur, 2013. No. 2 (3). P. 128–140. 14. Melnychenko R. H.
Advokaturu vыcherknulyyz nauky. [The bar was struck out of science.] Advokat, 2009.No. 6. P. 19–24.
15. Belkyn R. S. Kurs krymynalystyky: v 3 t. [Forensics course: 3 tons.] T. 1. Obshchaia teoryia
krymynalystyky. Moskva : Yuryst, 1997. 408 P. 16. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava [Theory of
state and law] : pidruchnyk. Kharkiv : Konsum, 2001. 656 p. 17. Chelыsheva O. V. Sootnoshenye
fundamentalnыkh y prykladnыkh znanyi v krymynalystycheskoi nauke. [The ratio of fundamental and
applied knowledge in forensic science]. Vestnyk Sankt-Peterburhskoho unyversyteta MVD Rossyy, 2012.
Vyp. 1, t. 53. P. 144–147. 18. Ovsyi E. Reforma advokaturы: chto zhdet advokatov v 2016 hodu?
[Reform of the Bar: What awaits lawyers in 2016?] Advokatskaia fyrma GORO legal. URL:
http://goro.ua/system/0000/6011/Goro_______.pdf.